Kommunen kan etablere løypene kombinert med reservevannsledning mellom Oppegård og Oslo.

Stier, løyper og vannforsyningsanlegg er tiltak som kommunale planer kan åpne for i marka, uten å ta hensyn til markalovens generelle byggeforbud. Departementet legger vekt på at tiltaket legger til rette for økt bruk av Marka. Du kan lese mer i
markaloven § 7.

Det er ikke mulig å klage på vedtaket (plan- og bygningsloven § 12-13, fjerde ledd).

Send eventuelle krav om innløsning til Oppegård kommune, Postboks 510, 1411 Kolbotn eller på e-post: Oppegård kommune. Merk henvendelser med saksnummer 15/6660.

Her kan du lese dokumentene for reguleringen og departementets vedtak:

Planbeskrivelse 
Plankart 
Politisk behandling i Oppegård kommune   
Rapport fra Sweco  
Reguleringsbestemmelser 
Risiko- og sårbarhetsanalyse  
Stadfestingsbrev