Politivedtekt

Forskrift om politivedtekter for Oppegård kommune. Vedtatt av kommunestyret 22.06.11.
Fastsatt av Oppegård kommunestyre 8. mars 2000 med hjemmel i lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiet § 14. Stadfestet av Justis- og politidepartementet 19. juni 2000. Endret 31 desember 2006 – se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32. Endret § 4 av kommunestyret i vedtak av 22.06.11, stadfestet av Politidirektoratet den 22.08.11. Endringen trer i kraft den 22.09.11.

Kapittel I - Alminnelige bestemmelser

§ 1 Offentlig sted
Med offentlig sted forstås gate, veg, herunder fortau, sti, park, torg e.l., plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.

§ 2 Fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn
Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer hus eller grunn.

Kapittel II - Orden på offentlig sted

§ 3 Ro og orden på offentlig sted
På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel. Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, holdeplass e.l., skal de rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.

§ 4 Sang og musikk, reklame og pengeinnsamling
Den som på eller ut mot offentlig sted vil drive med sang eller musikk, oppvisning, fremvisning, innsamling av penger, eller gjøre bruk av høyttaler, må sende melding til politiet.

§ 5 Farlig eller skremmende virksomhet
På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

 1. å skyte med gevær eller annet skytevåpen eller med bue og lignende.
 2. å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten på forhånd å ha gitt melding til politiet. Melding kan unnlates for slik aktivitet som skjer i tidsrommet 31. desember kl. 18.00 til 1. januar kl. 02.00.
 3. å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som ferdes der.

  Det er forbudt å bære ladd skytevåpen på offentlig sted.

Kapittel III - Sikring av ferdselen

§ 6 Hindringer
På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe som kan være til hinder eller ulempe for ferdselen. Markiser skal være anbragt så høyt at underkanten er minst 2,50 m over bakken.

§ 7 Sport, lek
Politiet kan forby aking, bruk av rullebrett og annen form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er påkrevet av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden.

§ 8 Avsperring av fortau m.v.
Er det påkrevet på grunn av byggearbeid e.l. at en gate, veg eller annet offentlig sted blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd innhentes tillatelse fra politiet som kan sette vilkår for sikkerhet mv.

§ 9 Sprengningsarbeid
Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, som kan påby særskilte sikkerhetstiltak.

§ 10 Diverse arbeid
Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak til vern for publikum.

§ 11 Vedlikehold av bygninger m.v.
Ved vedlikehold av bygninger mv. på eller ut mot offentlig sted plikter ansvarshavende for arbeidet å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.

§ 12 Avvisere
Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.

§ 13 Fjerning av sperrer
Avsperringer, avvisere, stiger e.l. fjernes når det arbeid som er nevnt i §§ 9, 10 og 11 er utført eller den fare eller ulempe som er nevnt i § 12 ikke lenger er til stede.

§ 14 Ferdsel på islagt vann eller sjø
Politiet kan forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på islagt vann eller sjø av sikkerhetsgrunner. Den som skjærer åpning i isen, skal innhegne åpningen på betryggende måte.
Kapittel IV - Renhold på offentlig sted

§ 15 Lys- og luftegraver
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge for rengjøring av lys- og luftgraver i umiddelbar tilknytning til eiendommen. Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe.
Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l.

§ 16 Takras
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is.

§ 17 Vannavløp
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, grøft e.l. holdes åpne.

Kapittel V - Hindre tilgrising

§ 18 Hindre tilgrising o.l.
På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

 1. å etterlate glass, flasker, plast, papir, fruktskall, tyggegummi eller annet avfall
 2. å grise til med maling, tusj, spraybokser e.l. på enhver overflate mot offentlig sted, herunder på eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretning og transportmidler
 3. å henge opp kunngjøringer, plakater e.l. uten politiets tillatelse
 4. å spre opprop, reklame o.l. ved å etterlate seg slikt materiell på parkerte kjøretøyer.

  Forbudet i pkt. 3 gjelder ikke oppslag på tavler som er godkjent av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på eiendom om forhold som bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten til de som bor der. Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp. Oppslag skal fjernes når de er foreldet. Urinering på offentlig sted i tettbygd strøk er forbudt.

§ 19 Avfall
Den som driver salg av mat og drikke som fortæres på offentlig sted i umiddelbar nærhet av salgsstedet, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av virksomheten, og plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall kurver for papir og avfall. Om nødvendig må den næringsdrivende besørge renhold på offentlig område ved salgsstedet. Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet etter arrangementet.

Kapittel VI - Offentlige anlegg

§ 20 Kirkegård
På kirkegård er det forbudt å sykle og ake eller å drive sport, lek eller annet som ikke sømmer seg der. Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt for besøk. (siste ledd opphevet 31 des 2006 – se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).

Kapittel VII - Dyr

§ 21 Husdyr m.m.
Det er forbudt å la hest, storfe, sau eller geit gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn. Sirkusdyr eller ville dyr må ikke føres på offentlig sted uten politiets tillatelse.

§ 22
(Opphevet 31 des 2006 – se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).

§ 23
(Opphevet 31 des 2006 – se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).

§ 24
(Opphevet 31 des 2006 – se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum)

Kapittel VIII - Arrangementer på offentlig sted mv.

§ 25 Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted
Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart medfører behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må innen en frist som politiet setter søke om dette. Politilovens § 11 får tilsvarende anvendelse.

§ 26 Meldeplikt for allment tilgjengelig arrangement utenfor offentlig sted m.m.
Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må sende melding i god tid til politiet selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Meldeplikten gjelder også sammenkomst med dans eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer av forening eller lignende sammenslutning. Politilovens § 11 gjelder tilsvarende.

Kapittel IX - Barn

§ 27 Offentlig dans e.l.
Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig dans eller lignende allment tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre eller andre foresatte.

Kapittel X - Forskjellige bestemmelser

§ 28 Pliktforsømmelse
Unnlater noen å gjøre det vedkommende har plikt til etter vedtektene eller pålegg gitt med hjemmel i vedtektene, kan politiet la det utføre på vedkommendes bekostning.

§ 29 Straff
Overtredelse av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av vedtekten, straffes etter politiloven § 30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.

§ 30 Ikrafttredelse
Denne vedtekt trer i kraft en måned etter at den er stadfestet av Justis- og politidepartementet. Fra samme tid opphører politivedtekten for Oppegård kommune, stadfestet 12. juni 1980 å gjelde. Endret § 4 trer i kraft 22. september 2011