Offentlig innsyn

Retten til innsyn og informasjon om hva som skjer i offentlige forvaltning er viktig for demokratiet og en forutsetning for ytringsfrihet. Rettighetene er bl.a. forankret i: 

Offentlighetsloven
Alle har rett til å be om innsyn i dokumentene i en bestemt sak. Det er imidlertid visse unntak. Retten til innsyn gjelder også postjournalen.

Ingen innsynsmulighet

 • Innsyn skal nektes for taushetsbelagte opplysninger
  (offenlighetsloven § 5a)
 • Innsyn kan nektes for interne dokumenter
  (offentlighetsloven § 5 a)
 • Innsyn kan nektes for dokumenter med et bestemt innhold
  (offentlighetsloven § 6)

Oppegård kommune praktiserer meroffentlighet. Det vil si at dokumenter som kan unntas offentlighet, skal være tilgjengelig for publikum i størst mulig grad. Hvis du blir nektet innsyn, skal du ha en begrunnelse. Du kan klage til Fylkesmannen.

Forvaltningsloven

 • Du har rett til å få veiledning om hvilke regler som gjelder for å få en bestemt tjeneste, og informasjon om saksbehandlingen
 • Du har rett til å få et foreløpig svar, hvis det tar lang tid å avgjøre saken din (en måned for enkeltvedtak)

Hvis du er part i en sak som gjelder et enkeltvedtak, har du en del ekstra rettigheter:

 • Du har i utgangspunktet rett til å se alle dokumentene i saken (visse begrensninger gjelder)
 • Du skal få et skriftlig vedtak. Vedtaket skal inneholde en begrunnelse hvis du får helt eller delvis avslag. Hvis saken gjelder fordeling av rettigheter mellom flere søkere (for eksempel barnehageplass), har du rett til å kreve en skriftlig begrunnelse
 • Du har rett til å klage hvis du får helt eller delvis avslag. Klagen sendes til samme instans som har fattet vedtaket. De skal vurdere saken på nytt og sende den videre til klageinstansen

Aktuell informasjon
Offentleglova
Offentleglova - rett..
Forvaltningsloven