Kommunens adgang til å kreve inn vann- og avløpsgebyrer er hjemlet i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg. Forurensningsforskriften fra 2004 fastsetter de overordnede rammene for gebyrene og hovedreglene om utregning og innkreving.

Ski og Oppegård blir Nordre Follo kommune fra 1. januar 2020. Skal kommunen kunne kreve gebyr for selvkosttjenester, må Nordre Follo kommune ha vedtatt lokale forskrifter for betaling.

Si din mening

Her kan du lese:

Høringsbrevet
Gebyrforskriften  
Vedtak i fellesnemda  

Send høringsinnspill til:
postmottak@nordrefollo.kommune.no eller postmottak@ski.kommune.no

eller til:

Ski kommune, postboks 3010, 1402 Ski, Merk med saksnummer 19/97-1.

Hva skjer videre?

Når høringsperioden er avsluttet vil kommunestyret i Nordre Follo kommune behandle en sak om ny gebyrforskrift.

Har du spørsmål?

Kontakt virksomhetsleder for kommunalteknikk i Ski kommune, Tom Schei, telefon 982 51 598, e-post: tom.schei@ski.kommune.no

Høringsfristen er 3. september 2019.