Den første uken i januar ble det behov for å fjerne vann i byggegrop på anleggsområde i Storebukta på grunn av innsig av grunnvann, nedbør og snøsmelting. Utbygger begynte da å slippe ut anleggsvann i et område ved Storebukta og Augestadbekken, som fører til Kolbotnvannet.

Krevde utslippstillatelse

Utbygger vurderte kvaliteten som god nok for utslipp til våtmarksområde ved Storebukta. Vannprøver viste imidlertid at vannet hadde et nivå som krever utslippstillatelse fra Fylkesmannen. Kommunen stanset derfor utslippet 16. januar. Siden har entreprenør i samarbeid med kommunen sett på alternative løsninger for hvor lensevannet fra byggegropen skal slippes. 

Slippes på kum i Gjersjøveien

Nordre Follo renseanlegg har nå gitt tillatelse til at utbygger kan føre vannet til renseanlegget. Vannet fra byggegropen kan fjernes med tankbiler og slippes på en kum i Gjersjøveien, like ved Oppegårdbanen.

Strenge krav til utbyggere

Utbyggere må følge en miljøoppfølgingsplan (MOP), som kommunen godkjenner og følger opp. Utbygger har ansvar for å kontrollere kvaliteten, ta vannprøver og sikre at planen følges. Kommunen skal forvisse seg om at det foreligger gode planer, forsikre seg om at disse følges og at forurensningsloven og – forskrifter ikke brytes.

- Kommunen kommer til å følge alle utbyggingsprosjekter tett fremover, med spesielt fokus på miljøoppfølgingsplaner og lokal forurensning, sier Stig Bell, planleder hos UTE.
- Vi ser nå på hvordan vi kan styrke kommunens rutiner for å sikre gode planer og forsikre oss om at disse følges. Byggeprosjekter i nærheten av Kolbotnvannet vil vi følge ekstra nøye med på, sier Bell.

Stopper utslipp til Kolbotnvannet