Valgloven § 3-4 Rett til å kreve fritak fra fylkestingsvalg og kommunestyrevalg

(1) Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten.

(2) Erklæring som nevnt i nr. 1 må settes frem innen den frist fylkesvalgstyret eller valgstyret setter, ellers tapes retten til å strykes fra listeforslaget.

(3) Den som unnlater å kreve seg fritatt fra å stå på liste, kan ikke nekte å motta valg. 

Skriftlig søknad sendes Valgstyret i Nordre Follo innen 23. april 2019: postmottak@nordrefollo.kommune.no

Listeforslag fra Høyre (pdf)

Listeforslag fra Rødt (pdf)

Listeforslag fra Venstre (pdf)

Listeforslag fra Arbeiderpartiet (pdf)

Listeforslag fra Fremskrittspartiet (pdf) 

Listeforslag fra Kristelig Folkeparti (pdf) 

Listeforslag fra Sosialistisk Venstreparti (pdf) 

Listeforslag fra Senterpartiet (pdf)

Listeforslag fra Pensjonistpartiet (pdf) 

Listeforslag fra Liberalistene (pdf)

Listeforslag fra Miljøpartiet De Grønne (pdf)