Skolen ønsker av planleggingsmessige årsaker at trinnet drar samlet, men leirskolen er stor, så andre klasser vil være der samtidig. Det er reservert plass i uke 39 og 41 det året elevene begynner i 7. klasse. Ved 4 klasser på trinnet blir det to klasser om gangen som reiser sammen.

Avtalen trer i kraft i 2019, hvilket betyr at de som begynte i første klasse skoleåret 2013-2014 og senere har denne leirskolen å forholde seg til.

Informasjon til foreldrekontakter

Oppegård kommunestyre vedtok i møte 15.09.2010, sak 41/10, nye retningslinjer for leirskoler og andre skoleturer med overnatting i grunnskolen. Les mer om leirskole her.

I tillegg til dette er det behov for informasjon av mer praktisk art.

  • Essensen av kommunestyrets vedtak er at foreldrene med 2/3 flertall kan vedta at deres barn skal dra på leirskole.
  • Kommunen gir finansiell støtte til overtidsgodtgjørelse til medfølgende lærere, i tillegg til tilskudd til funksjonshemmede elever som trenger følge av ekstra lærer eller assistent. Øvrige utgifter betales av foreldrene.
  • Samtidig presiseres det at det er fellesinnsats med kakelotterier med mer som skal finansiere turen; ingen skal bes om å betale faste beløp inn til kassen.
  • Gratisprinsippet skal gjelde.
  • De pengene foreldrene skaffer, skal settes inn på skolens konto i god tid det året klassen skal på leirskole - og senest innen 2 uker før avreise. 
  • Kostnaden på oppholdet og transport beløper seg til ca 3 550 kroner per elev. Skolen vil sende en fullstendig kostnadsoversikt til foreldrekontaktene i god tid før turen.

Dersom foreldregruppen går inn for at klassen skal dra på leirskole, er det skolen, ved rektor, som formelt skal bestille oppholdet og forestå betalingen. Det er også skolen som innhenter tilbud på og betaler fakturaen for transport.

 

Beløp til dekning av opphold og reise overføres fra klassens leirskolekonto til Oppegård kommunes konto 1614 48 20170.

Innbetalingen merkes "Midler leirskole (klasse) Tårnåsen skole - Art 1892 - Ansvar 3014 - Tjeneste 2025".

Ta eventuelt kontakt med skolen dersom noe skulle være uklart.