Rutiner for leirskole

Oppegård kommunestyre vedtok den 11.februar 2009, sak 2/09, nye retningslinjer for leirskoler og andre skoleturer i grunnskolene i Oppegård kommune. De nye retningslinjene innebærer at kommunen fra skoleåret 2009/2010 kutter støtten til leirskole. Det blir fremdeles mulighet for å reise på leirskole.

Hva er viktig å merke seg?

  • Det må være bred oppslutning blant foreldrene, dvs minst to tredjedels flertall, gitt en stemme pr. elev
  • Det er ikke lovlig å finansiere leirskole ved egenandeler fra navngitte foreldre
  • Kollektiv turkasse kan etableres av foresatte gjennom lotterier, dugnader, kronerulling, pengegaver.
  • Sparing må skje uten øremerking pr.elev
  • Alle elever i en klasse / trinn skal få mulighet til å delta, uavhengig av om deres foresatte har bidratt til den kollektive turkassen eller ikke. Foresatte oppretter egen leirskolekonto der innsamlede penger settes inn
  • Leirskole på barnetrinnet avvikles uke 4 på 7. trinn. Turene kan vare opp til fem ukedager med fire overnattinger
  • Foreldrekontaktene har ansvar for bestille og betale turen med oppsparte midler fra foreldrene i samarbeid med rektor. Et leirskoleopphold koster totalt for reise og opphold lærer ca. kr. 2500 pr. elev for 4 overnattinger. Oppegård kommune kan søke statstilskudd for å refundere lønn til lærere som er ansatt ved leirskolen
  • Turen må være faglig forankret i læreplanen for grunnskolen, Kunnskapsløftet

Informasjon

På vårens foreldremøte på 1.trinn gis det informasjon av foreldrekontakten(e) om leirskole.

Foresatte

Foresatte avgjør på foreldremøte om våren i 1.klasse om de ønsker at elevene reiser (2/3 flertall av totalt antall elever). Det innhentes skriftlig tilbakemelding fra foresatte til elever som ikke er til stede på møtet.

Leirskole for Kolbotn skole

Skolen benytter Brennabu som fast leirskole fra høsten 2009. Foresatte tar kontakt med leirskolen og innhenter priser på opphold og buss. Skolen informeres.  En plan for innsamling av midler vedlegges henvendelsen til skolen.

Skolen

Rektor godkjenner opplegget for skoletur. Rektor/insp avklarer:

  • Hvilke lærere som skal være med på turen. Det bør være minst en lærer per gruppe
  • Hvilke foresatte som eventuelt skal være med i samarbeid med foreldrekontakten(e). Skolen bestiller opphold og buss og tar den videre kommunikasjon med leirskolen  

Økonomi

Foresatte følger retningsliner for innsamling av midler og overfører disse til skolen innen fristen for avbestilling av turen. Ved krav til depositum må dette være overført skolen innen bestillingsfristen for turen.

Faglig forankring

Brennabu leirskole sikrer faglig forankring i læreplanen for grunnskolen.

Ordensregler

Skolens samværs- og trivselsrutiner gjelder også på skoleturer.

Her finner du mer informasjon om kommunens retningslinjer for leirskole.