1. Generelle forutsetninger

Oppegård kommune vil legge til rette for leirskoler og andre skoleturer med overnatting dersom det er bred oppslutning (2/3 flertall) blant elever og foreldre om å gjennomføre skoletur. Begrepet ”skoletur” viser til leirskoler i sjette eller syvende trinn og overnattingstur for 9. eller 10. trinn på ungdomsskolen. Turene kan vare opp til fem ukedager med fire overnattinger. Oppegård kommune forutsetter at turene er faglig forankret i læreplanverket og dermed kan arrangeres i skolens opplæringstid. Det er også en forutsetning at det følger med lærere fra hjemskolen: En lærer per gruppe (28 elever) barnetrinnet og en lærer per gruppe (30 elever) på ungdomstrinnet. Oppegård kommune ved skolens rektor har ansvar å bestille og betale turen med kommunale tilskudd og midler fra elev- og foreldrestyrte turkasser, samt å søke om statstilskudd for å refundere lønn til lærere som er ansatt ved leirskolene.

2. Finansiering av leirskoler og andre skoleturer med overnatting

2.1 - Opplæringslovens § 2-15 om rett til gratis opplæring sier at det ikke er lovlig å finansiere skoleturer i opplæringstiden ved egenandeler fra navngitte foreldre/foresatte. Rundskriv F-14-03 tillater likevel at det etableres kollektive turkasser gjennom lotterier, dugnader, kronerullering, pengegaver fra foreldre, FAU, næringslivet og lignende.

2.2 – Tilskudd fra Oppegård kommune skal dekke:
a. Overtidsgodtgjørelse til medfølgende lærere fra hjemskolen etter ”Sentral generell særavtale vedrørende følge av pasient/klient/elev (SGS 1010)”, forutsatt at turene gjennomføres på ukedager.
b. Tilskudd til funksjonshemmede elever som trenger følge av ekstra lærer eller assistent for å kunne delta på turen (årlig budsjett på kr. 100 000)

2.3 – For leirskoler på barnetrinnet yter staten tilskudd til å lønne lærere som er ansatt på leirskolen. Disse deltar i tillegg til medfølgende lærere fra hjemskolene. For å utløse statstilskudd må leirskoleoppholdet vare minimum tre overnattinger.

2.4 - Dersom det er samlet inn penger til kollektive turkasser, og turen ikke lar seg realisere, skal turkassen disponeres til andre faglige formål og/eller velferdstiltak for hele elevgruppen.

3. Alle elever i en klasse/gruppe som arrangerer turer skal få mulighet til å delta, uavhengig av om deres foresatte har bidratt til den kollektive turkassen eller ikke. Funksjonshemmede elever skal kunne delta på linje med funksjonsfriske. Elever som av helsemessige eller andre særskilte grunner ikke kan delta på skoletur har rett til undervisning på hjemskolen.

4. Leirskole på barnetrinnet avvikles på sjette eller syvende trinn. Oppholdet kan vare i maksimalt fem ukedager (fire overnattinger). Statstilskudd for å dekke lønn til ansatte leirskolelærere forutsetter kun tre overnattinger. For å redusere utgiftene til leirskole kan det være hensiktsmessig å arrangere turer over fire dager (tre overnattinger). Lengden på leirskoleoppholdet avtales med rektor.

5. Overnattingsturer på ungdomstrinnet kan vare opp til fem ukedager i Norge eller utlandet. Lengden på skoleturen avtales med rektor ved den enkelte skole.

6. Det kommunale ordensreglementet, samt skolenes ordens- og trivselsregler, gjelder også på skoleturer.

7. Eventuelle klager behandles av kommunens faste klageorgan (formannskapet) eller av fylkesmannen i Oslo og Akershus, alt etter innholdet i klagen