1. Følgende satser danner utgangspunkt for beregning av leie: 

Leieareal m2

Grunnleie

Renhold

Vakt
(min. to timer)

Utstyr

100

500

300

ltr. 21 pr. time + feriepenger og arbeidsgiveravgift

Kr 200 pr leietilfelle + grunnleien     

200

500

450

ltr. 21 pr. time + feriepenger og arbeidsgiveravgift

Kr 200 pr leietilfelle + grunnleien  

300

500

600

ltr. 21 pr. time + feriepenger og arbeidsgiveravgift

Kr 200 pr leietilfelle + grunnleien    

400

500

750

ltr. 21 pr. time + feriepenger og arbeidsgiveravgift

Kr 200 pr leietilfelle + grunnleien 

500

500

900

ltr. 21 pr. time + feriepenger og arbeidsgiveravgift

Kr 200 pr leietilfelle + grunnleien  

600

500

1050

ltr. 21 pr. time + feriepenger og arbeidsgiveravgift

Kr 200 pr leietilfelle + grunnleien 

700

500

1200

ltr. 21 pr. time + feriepenger og arbeidsgiveravgift

Kr 200 pr leietilfelle + grunnleien

800

500

1350

ltr. 21 pr. time + feriepenger og arbeidsgiveravgift

Kr 200 pr leietilfelle + grunnleien  

900

500

1500

ltr. 21 pr. time + feriepenger og arbeidsgiveravgift

Kr 200 pr leietilfelle + grunnleien     

1000

500

1650

ltr. 21 pr. time + feriepenger og arbeidsgiveravgift

Kr 200 pr leietilfelle + grunnleien     

Over 1000

500

+ 150 pr. 100 m2

ltr. 21 pr. time + feriepenger og arbeidsgiveravgift

Kr 200 pr leietilfelle + grunnleien     

2. Helgeutleie

Alle leietakere betaler grunnleie per utleietilfelle. Beløpene til vakt og vask fordobles pga. overtidsgodtgjørelse hvis skolen skal stå for dette.

3. Overnatting
Alle leietakere betaler grunnleie per utleietilfelle. Tillegg for vakt, renhold og utstyr etter nærmere avtale med skolen. Leiesatsene kan reduseres i forhold til avtalt egeninnsats vedrørende. vakt og renhold.

4. Nøkkeldepositum/nøkkelerstatning
Det må betales et depositum på kr 1.000 ved utlevering av nøkler. Pengene innbetales til Oppegård kommunes bankkonto og registreres i balansen på egen konto til dette formålet. Depositumet utbetales ved tilbakelevering av nøkkel til fastsatt tid. Skolen kan alternativt inngå avtale som hjemler innkreving av kr. 1.000 hvis nøkkel ikke er levert tilbake innen angitt dato.

5. Leieberegning
a) Pkt. 1.2 – Utleie til elevgrupper, foreldre, lærere, kommunens møter og arrangementer: Disse fritas for alle leiekostnader, også i helgene.
b) Pkt. 1.3.a – Voksenopplæring og tilsvarende lovfestet virksomhet: Disse fritas for grunnleie, vakt og renhold på ordinære skoledriftsdager, men må ellers betale.
c) Pkt. 1.3.b – Organisasjoner og institusjoner i Oppegård kommune: Disse fritas for grunnleie, vakt, ordinært renhold og bruk av basisutstyr på ordinære skoledriftsdager, men må ellers betale.
d) Pkt. 1.3.c – Annen virksomhet med kulturelt eller sosialt formål, herunder forretningsmessig kurs- og øvingsvirksomhet: Disse betaler leie i henhold til leiesatsene, også på skoledriftsdager.

Leietilfeller som ikke dekkes av reglementet, følger som hovedregel at leie beregnes ut fra skolens faktiske kostnader pluss grunnleie for å dekke administrasjonskostnader. Leien beregnes en gang per utleietilfelle.

6. Innbetaling av leie
Faktura for leieforholdet sendes leietaker iht. inngått avtale.

Kommunestyrets vedtak 12.06.02
Utleiesatser og betalingsbestemmelser for utleie av skolelokaler (Sak 0023/02). Gjelder fra 01.08.02

Det fremlagte forslag til utleiesatser og betalingsbestemmelser for utleie av skolelokaler godkjennes.
Skolesjefen gis fullmakt til etter søknad å frita for betalingsplikt eller frafalle betalingskrav om det godtgjøres at særlig grunn foreligger.
Betalingssatsene er gjenstand for revisjon minst en gang i Kommunestyreperioden.
De nye utleiesatser og betalingsbestemmelser gjøres gjeldende fra skoleårets begynnelse, dvs. 1. august 2002.