Langtidsopphold i institusjon er et tilbud til brukere, som ikke er i stand til at bo i eget hjem. Et langtidsopphold skal sikre brukeren nødvendig helsehjelp. Hjelpen tilpasses den enkelte ut fra faglige vurderinger.

Hvem kan få tjenesten?
Opphold i institusjon ytes etter Helse- og omsorgstjenesteloven, kap. 3, § 3.2. Utgangspunktet er at:

 • Helsesvikten skal ha et omfang, som gjør at behovet for helsehjelp ikke kan ivaretas i eget hjem.
 • Som hovedregel skal alltid helsehjelp i hjemmet/ omsorgsbolig/korttidsplass på sykehjem prøves ut først

Innhold i tjenesten

 • Kommunen tilbyr flere typer langtidsplasser med individuelle kriterier, for eksempel demensplasser, yngre brukere, alvorlig syke og døende
 • Tjenestens innhold drøftes med deg og din representant
 • Kvalitetsforskriftens krav danner grunnlag for tilbudet på institusjonen
 • Hvis brukeren, jfr. legeerklæring, ikke er i stand til å håndtere egen økonomi, overtar institusjonen ansvaret for forvaltning av beboers lommepengedel av folketrygden. Etter fullmakt kan institusjonen i noen tilfeller delegere dette til pårørende/hjelpeverge

Pris for tjenesten
Pris beregnes ut fra Forskrift om vederlag for opphold i institusjon.

Slik beregner vi egenandelen

Hva kan du forvente?

 • Vi yter tjenesten slik det kommer frem i vedtaket, med det innhold som er beskrevet
 • Vi yter tjenesten med respekt for deg og din livssituasjon
 • Vi planlegger og iverksetter tjenesten i samarbeid med brukeren og pårørende
 • Vi overholder vår taushetsplikt

Hva forventer vi av deg?

 • Du samtykker til søknad om langtidsopphold

Lover og retningslinjer
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
Forskrift om vederlag for sosiale tjenester, hjemmesykepleie og for opphold i institusjon
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Hvordan få tjenesten - søknadsprosess?

 • Send søknad skriftlig til Bestillerkontoret. Brukeren må samtykke i søknad: Søknadsskjema
 • Innen to uker sendes bekreftelse på at søknad er mottatt
 • Hvis du får innvilget langtidsopphold i institusjon, vil det skriftlige vedtaket inneholde opplysninger om hvor du får opphold, tidspunkt for når oppholdet begynner og innhold i oppholdet
 • Søkere kan klage på alle vedtak. Informasjon om klageadgang følger det skriftlige vedtaket

Synspunkter
Hvis du eller din representant opplever at forventingene ikke ivaretas, kan du gi muntlig tilbakemelding, eller sende brev eller e-post til kommunen. Se kontaktinformasjon nedenfor. Du kan også gi tilbakemelding gjennom brukerundersøkelser, som gjennomføres jevnlig. Disse brukes til å forbedre tjenesten.

Kontaktinformasjon
Bestillerkontoret, tlf. 66 81 91 40 / 44 / 79
Postadresse: Oppegård kommune, Bestillerkontoret, Postboks 510, 1411 Kolbotn
E-post: Postmottak