Formannskapet i Oppegård kommune vedtok 4. februar 2015 følgende:

“En kulturminneplan for verneverdig bebyggelse i Oppegård kommune løses gjennom at kommuneplanen, ved neste rullering, utvides og styrkes når det gjelder temaet kulturminner. Gjennom de generelle bestemmelsene til kommuneplanens arealdel knyttes det juridisk bindende bestemmelse til hensynssonene for kulturmiljø”.

Kulturminneplanen skal bli en del av kommuneplanen. Om kort tid blir det oppstart av kommuneplanarbeidet, med invitasjon til å fremme arealinnspill. Foreløpig tidsplan legger opp til endelig vedtak av ny kommuneplan innen utgangen av 2018.

Kulturminner som ikke er kartlagt?

I denne oppstartsfasen er det viktig for kommunen å få et så bredt kunnskapsgrunnlag som mulig. Kanskje er det kulturminner av stor lokal verdi som tidligere ikke er kartlagt og verdivurdert?

Invitasjon

Kommunen inviterer innbyggerne til å komme med innspill om hvilke kulturminner og kulturmiljøer du mener bør prioriteres i planen.

Tilbakemelding sendes til Oppegård kommune, Postboks 510, 1411 Kolbotn, eller på e-post til Oppegård kommune. Merk med saksnummer 17/120.

Det er ikke satt noen absolutt frist, men vi ønsker å få innspill før 9. juni 2017