Retningslinjer

Retningslinjer for undervisning ved Oppegård kulturskole.

1. Opptak

Oppegård kulturskole prioriterer tilbud til barn og ungdom opp til 20 år, men kan også tildele plasser til voksne. Søkere tas inn uten opptaksprøve. Målet er at flest mulig skal få en godt tilpasset undervisning. Hvis kulturskolen ikke har nok undervisningsplasser, skjer opptak ut fra følgende kriterier:

1.1 - Overholdelse av søknadsfrist, alder, type tilbud, kjønn, korpstilknytning.
1.2 - I tvilstilfelle, der flere elever står likt mht. ovennevnte kriterier skal det foretas loddtrekning.
1.3 - Ventelister: Ved suppleringsopptak kan søkere på ventelisten få plass i løpet av skoleåret. Søknad registrert etter 1. januar gjelder også for nytt skoleår.
1.4 - Elever som har fullført minst to skoleår med forberedende opplæring, har fortrinnsrett ved søknad på individuell elevplass.
1.5 - Opptak av elever til kulturskolen er delegert til administrasjonen iht. KST-sak 38/98.

2. Søknad / utmelding

2.1. - Elever som deltar i instrumentalforberedende gruppeundervisning / tilbud til barn under skolealder må søke nytt opptak hvert skoleår.
2.2. - Elever som er kommet inn på instrumentalopplæring beholder automatisk plassen til kulturskolens administrasjon har mottatt en skriftlig utmelding. Utmelding må skje skriftlig innen 1. juni. Utmelding kan skje 1. desember etter særskilt vurdering. De som ikke har meldt fra skriftlig til kulturskolens administrasjon innen angitt frist, må betale full avgift for det kommende semester.

3. Elevpermisjon

Elever som av ulike grunner ikke kan benytte plassen sin f.eks. et semester/år, kan søke om permisjon. Permisjonen kan innvilges inntil et år. Eleven har da prioritert plass på ventelisten når kulturskolen har ledige plasser ved vedkommendes fag.

4. Elevbetaling / skolepenger

Gjeldende betalingssatser vedtas av kommunestyret og fremgår av søknadsskjema til kulturskolen. Det gis ikke kommunalt tilskudd til elevavgift for voksne elever, over 20 år. Betalingsblankett sendes fra kommunekassen høst og vår. Redusert elevbetaling/ betalingsfritak kan gis i særskilte tilfeller, etter søknad. Kriterier er:

4.1 - Mer enn fire ukers sammenhengende fravær pga. sykdom, eller andre uforutsette årsaker, og det ellers foreligger særlige grunner.
4.2 - Redusert elevbetaling er en del av frivillig eller tvungen gjeldsordning når særlige grunner taler for det.
4.3 - Grunnet manglende vikar mer enn to ganger per skoleår gis reduksjon i avgift etter søknad.

5. Melderutiner

Når eleven er syk, skal fravær meldes til kulturskolens kontor eller elevens lærer. Når læreren er syk, skaffer kulturskolen vikar. I tilfeller der vikar ikke kan skaffes og undervisningstimen må avlyses, kan lærer avtale tidspunkt for å ta igjen den tapte timen. Undervisningen tas igjen etter spesiell timeavtale mellom administrasjon/lærer/elev.

6. Forberedelse / oppmøte

Eleven plikter å møte presis og vel forberedt til undervisningen og samspillgruppene. Kulturskolens ledelse kan utelukke elever av følgende grunner:

6.1 - gjentatte fravær eller minst tre fravær uten gyldig grunn.
6.2 - manglende beskjed om fravær.
6.3 - manglende interesse for arbeidet.
6.4 - disiplinære grunner.
6.5 - manglende betaling av semesteravgift.

Ankeinstans er formannskapet i tilfelle tvist.

7. Konserter / ekstraøvelser

Konserter og ekstraøvelser hører inn under kulturskolens faste undervisningsopplegg. Beskjeder om deltakelse blir gitt skriftlig til eleven. Elevens lærer har ansvaret for at denne beskjeden blir gitt i god tid. Dersom eleven er forhindret fra å møte, skal det gis beskjed til lærer eller til kulturskolens kontor.

8. Undervisningsmateriell

Eleven bekoster undervisningsmateriell. Samspillnoter kjøpes i enkelte tilfeller inn av skolen, og skal tilbakeleveres etter bruk.

9. Instrumentleie

Bærbare instrumenter kan leies inntil tre år mot årlig avgift. Leiekontrakt undertegnes av leietaker når instrumentet leies ut. Når eleven slutter, skal instrument leveres omgående til musikkskolen i samme stand som det ble levert eleven. Eleven er selv ansvarlig for instrumentet i leietiden. Nødvendig vedlikehold bekostes av leietaker. Ved tyveri/uhell i leietiden, er instrumentet forsikret gjennom kulturskolen. Egenandelen må imidlertid betales av eleven.

Retningslinjene er revidert med virkning fra 01. august 1999.