Dette er en modell for tverretatlig samarbeid som blir benyttet i mer enn hundre kommuner, deriblant Oppegård.

Målsettingen er å:

  • Redusere antall kriminelle handlinger blant barn og unge
  • Redusere alkohol- og narkotikamisbruk blant barn og unge
  • Redusere hærverk og voldsbruk blant barn og unge

Organisering

I Oppegård kommune ledes arbeidet av en styringsgruppe bestående av rådmannens ledergruppe og Follo-politiet. SLT-koordinatoren er sekretær. Vedkommende ser et bindeledd mellom kommunens virksomheter og politiet når det gjelder rus og kriminalitetsforebyggende arbeid blant ungdom.

Satsingsområder

  • Felles informasjonskampanjer
  • Samarbeid mellom NAV, politi og utekontakt
  • Lokale innsatsgrupper mot enkelt lokalmiljøer
  • Samtykke-møter - barnevern, politi og utekontakt (gjelder samtale om ungdommer, der foreldrene har gitt samtykke)
  • Samarbeid med kommunens tekniske planleggere og politi

Ta kontakt

Har du ideer, tanker eller noe du lurer på, vil SLT-koordinatoren gjerne høre fra deg! Telefon er 66 81 92 05 / 976 84 048.