Dette inkluderer følgende punkter:

 • Søknad til kommunen
 • Prosjektering av løsning
 • Utførelse av prosjektert løsning
 • Krav om utført "syning" for å få midlertidig brukstillatelse

Ansvarlig foretak
Som boligeier/byggherre har du ikke lov til å sette i gang arbeid som omfatter utvendige vann- og avløpsledninger, pumpestasjoner/trykkøkningsanlegg eller installasjon av armatur og sanitæranlegg i bygning, uten å benytte et ansvarlig foretak. Overtredelse kan føre at installasjoner må fjernes. Eventuelle følgeskader kan også føre til regress fra ditt forsikringsselskap.

Godkjenning
Be om dokumentasjon fra rørlegger/entreprenør/rådgiver på at de har godkjenning til å utføre arbeidet. Oversikt over sentralt godkjente foretak finner du på nettsidene til Statens bygningstekniske etat. Firma som ikke er sentralt godkjent, må ha lokal godkjenning i kommunen de skal jobbe i.

Tekniske forskrifter
Prosjektering og utførelse er regulert av en lang rekke standardiserte løsninger. Det er bl.a. henvist til disse i Tekniske forskrifter til Plan- og bygningsloven. 

Reglement for sanitærinstallsjoner
Med henvisning til "Normalreglementet for sanitærinstallasjoner" (utgitt av KS), legges bl.a. følgende regler til grunn:

 • Vanninstallasjoner skal utføres slik at tilbakestrømning eller inntrengning av urene væsker, stoffer eller gasser ikke skjer. Dette gjelder også for tilbakesuging eller inntrenging av vann fra andre vannkilder
 • Vannmåler plasseres frostfritt på et lett tilgjengelig sted for avlesing. Den skal i regelen monteres foran første avstikker ved innvendig hovedstengeventil
 • Når trykket er høyere enn 6 bar skal det installeres trykkreduksjonsventil for å unngå skader på sanitærinstallasjoner og eventuelle påfølgende vannskader i bygning
 • Kommunen forplikter seg til å ha et minimumstrykk på hovedledning, som er minimum 2-6 bar. Hvis trykket ved stikkledningens tilkoblingspunkt på kommunal ledning er 2-6 bar, skal øverste tappested i bygning ligge maksimalt 15 meter over dette punktet. Dette gir et statisk vanntrykk på ca. 2 bar. Blir vanntrykket lavere enn dette, må det installeres trykkøkningsanlegg
 • Nytt tilkoblingspunkt for vann og avløpsledninger skal skje på hovedledning mellom kummene, minimum 1,5 m fra kumvegg
 • Regnvann og smeltevann fra tomt skal føres til infiltrasjon i grunnen eller ledes til vassdrag. Til offentlig spillvannsledning skal det kun føres spillvann fra toalett, dusj, vask, vaskemaskin og lignende
 • Matavfallskverner tillates ikke

Syning
Oppegård kommune har innført krav om syning ved til- og frakobling på det kommunale ledningsnettet. På denne måten ønsker kommunen å unngå feilkoblinger og dårlig utført arbeid fra useriøse aktører. Syningen foregår i to omganger:

Ved første syning skal en representant fra kommunen fysisk være til stede og inspisere tilknytningspunktet før det graves igjen. Det er derfor viktig at grøftene er forskriftsmessig sikret og at det er stige tilgjengelig i grøfta. Andre syning gjennomføres etter at vannmåler er installert. Her kontrolleres det at måleren er montert slik at det er enkelt å bytte den. I tillegg kontrolleres det at spillvannsledningen er korrekt koblet. Informasjon om gjennomføring av syning vil gå til ansvarlig søker.

Vi sender kopi til tiltakshaver i forbindelse med igangsettingstillatelsen. De to nevnte, i samarbeid med utførende rørlegger, sørger for å avtale tid for syning med kommunens representant. I forbindelse med byggesaken får tiltakshaver detaljert informasjon om hvordan tilknytningen skal gjennomføres. Det gis ikke midlertidig brukstillatelse hvis syningene ikke er gjennomført.

Aktuell informasjon
Direktoratet for byggkvalitet
Plan og bygningsloven