Høsten 2016 oppsummerte fylkesmannen prosessene lokalt. Våren 2017 la regjeringen legge fram en stortingsproposisjon om nye oppgaver og en proposisjon om ny kommunestruktur.

Se mer informasjon om stadiene i prosessen

Stortingets mål for reformen

 • Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne
 • Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
 • Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
 • Styrket lokaldemokrati

Kriterier for kommunene: 

 • Tilstrekkelig kapasitet
 • Relevant kompetanse
 • Tilstrekkelig distanse
 • Effektiv tjenesteproduksjon
 • Økonomisk soliditet
 • Valgfrihet
 • Funksjonelle samfunnsutviklingsområder
 • Høy politisk deltakelse
 • Lokal politisk styring
 • Lokal identitet

Rapporter og meldinger

Delrapport 1: Kriterier for god kommunestruktur, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, mars 2014. Se Ekspertutvalgets viktigste kriterier og anbefalinger

Sluttrapport: Kriterier for god kommunestruktur, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, desember 2014. Se pressemelding

Stortingsmeldingen ”Kommunereformen - nye oppgaver til større kommuner” 

Aktuell informasjon