Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser.

I tråd med plan- og bygningsloven skal kommuneplanen ha et 12 års perspektiv, og kommunen skal vurdere behovet for å rullere planen i hver valgperiode. Kommuneplanens arealdel med bestemmelser er juridisk bindende. Planen blir fulgt opp gjennom årlige handlingsprogram og økonomiplan/budsjett.

Aktuell informasjon

Planstrategi og planprogram

I forkant av kommuneplanen lager kommunen en planstrategi der vi ser på utviklingstrekk, utfordringer og planbehov. Planprogram for kommuneplanen blir laget i tråd med planstrategien. Planprogrammet skal inneholde målet med planarbeidet, frister og opplegg for medvirkning.