For eldre, funksjonshemmede og pleietrengende har kommunen et spesielt tilpasset botilbud. Dette er også behovsprøvd.

Boliger for funksjonshemmede

Tilrettelagte boliger for funksjons- og bevegelseshemmede

Flyktningboliger

Boliger for nyankomne flyktninger

Gjennomgangsboliger

Ordinære utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet

Omsorgsboliger

Tilrettelagte boliger for hjelpetrengende, mulighet for bistand

Psykisk helsetjeneste

Boliger for personer med behov for faglig oppfølging

Trygdeboliger

Boliger for husstander med alders- og uførepensjon

Ungdomsboliger

Boliger forbeholdt ungdom, 18 - 30 år

I menyen til venstre finner du mer informasjon om de kommunale boligene, retningslinjer for tildeling, søknadsmuligheter og hvor du får mer informasjon.

Aktuell informasjon

Søknadsskjema bolig  
Retningslinjer for tildeling av bolig   
Husordensregler for boliger med bemanning  
Husbanken
NAV om bolig