Hensikt med tjenesten

Målet med tjenesten er å gi voksne personer over 18 år med psykiske helseutfordringer, oppfølging i trygge rammer. Tjenesten skal bidra til å fremme selvstendighet og styrke evnen til å mestre eget liv slik at innbyggere med disse utfordringene ikke faller ut av det ordinære boligmarkedet.

Samlokaliserte boliger og omsorgsboliger er en ordinær bolig, lagt til rette for personer med behov for ekstra trygghet eller bistand til å lære å bo.

Kriterier/vilkår

Kommunale boliger leies ut på tidsbestemte leiekontrakter, i utgangspunktet tre år. Ordningen er sterkt behovsprøvd. Søkere til disse boligene må også oppfylle kriteriene til å motta tjenester fra Psykisk helsetjeneste. Trenger du spesielle tjenester i boligen, må du søke om dette i tillegg.

Her kan du lese Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig

Hjemmel

Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte, men bolig er ikke i seg selv en tjeneste kommunen plikter å yte. Innvilgelse av bolig etter § 3-7 bidrar til at bruker mottar nødvendige helse- og omsorgstjenester (§3-1).

Hvem kan få tjenesten?

  • Personer som ikke evner å bo i ordinær bolig uten de rammer som en samlokalisert eller omsorgsbolig gir
  • Personer som har omfattende behov for tjenester i hjemmet
  • Personer som har en økonomisk situasjon som gjør det vanskelig å kjøpe egen bolig

Du må være registrert i folkeregisteret i Oppegård kommune.

Du må være registrert sammenhengende i folkeregisteret med botid i kommunen de siste 12 måneder, med mindre særlige grunner foreligger. Utenlandske statsborgere må i tillegg ha lovlig opphold i kommunen.

Tjenesten kan inneholde

Psykisk helsehjelp gis i forhold til den funksjonssvikt som sykdommen gir. Tjenestetype vil i første omgang kunne være:

- bistand til å stabilisere et boforhold og til å skape et hjem i trygge rammer i samlokalisert bolig eller omsorgsbolig

Betaling

Husleie og strøm etter kommunale takster. Alle må ha egen innboforsikring.

Hvordan få tjenesten – søknadsprosessen

Søknadsskjema finner du i Kolben hos Psykisk helsetjeneste. Eller her på nettsiden:

Søknsdasskjema 

  1. Send skriftlig søknad til Psykisk helsetjeneste, postboks 510, 1411 Kolbotn
  2. Enkeltvedtak fattes ca. 2-4 uker etter kartleggingssamtalen, hvis søker tilbys bolig. Hvis ikke, får du uansett et svar om at søknaden er mottatt
  3. Du kan klage på alle vedtak. Informasjon om klageadgang følger det skriftlige vedtaket
  4. Om og eventuelt når bolig innvilges, avhenger av søknaden og tilgang på ledige boliger

Du kan få hjelp til å fylle ut søknaden.