Sykdom eller elevskader

 VED SYKDOM OG ELEVSKADER

Dersom en elev blir syk på skolen og ønsker å gå hjem:

1. Eleven henvender seg til den læreren hun/han har.

2.Eleven går deretter (alene eller ifølge med lærer) til kontoret. Foresatte blir kontaktet for å gjøre avtale om at eleven går hjem/blir hentet.

3. Elever vil ikke kunne gå fra skolen uten at foresatte har blitt kontaktet.

Skolen har ikke anledning til å gi elever smertestillende tabletter.

 

 

Hvem omfattes av ulykkesforsikringen i Oppegård kommune?

Skoleelever, SFO- og barnehagebarn, barn i fritidsklubb, fosterbarn, barn i avlastningshjem/-bolig, barn i besøkshjem og barn knyttet til støttekontaktordningen i kommunen.

 

Hvor og når meldes en skade?

NAV Oppegård trygd: ALLE skader skjedd i skoletiden og på SFO skal meldes på et skjema til
NAV Oppegård trygd (RTV-skjema)
 

Kommunens forsikringsselskap

Hvorvidt en skade også skal meldes på skademeldingsskjema til kommunens forsikringsselskap er avhengig av om skaden er av større eller mindre art. Med større skade menes skade som medfører lege- eller tannlegebesøk, og hvor skaden kan medføre varig mén. Med mindre skade menes skader som ikke medfører lege- og tannlegebesøk eller som trolig ikke vil medføre utgifter eller varig skade.
I tvilstilfeller kontaktes forsikringskontakten i Organisasjon og tjeneste, Oppegård kommune.
Mindre skader registreres på samleskjemaer og sendes forsikringskontakten i Organisasjon og tjeneste to ganger i året. Kommunens forsikringsselskap er Gjensidige Nor.

 

Foreldelse

Forsikredes krav mot forsikringsselskapet foreldes 3 år etter at skadelidte/skadelidtes foresatte fikk eller burde ha skaffet seg kunnskap om de forhold som begrunner kravet.

 

Skaden anses som meldt når forsikrede/foresatte til forsikrede er blitt gjort kjent med eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden, og skaden er registrert på skolen/barnehagen, fritidsklubben osv.

 

Oppegård kommune, 2006