Brukerundersøkelser

Brukerundersøkelsene gir elever, lærere og foresatte mulighet til å si sin mening sin om læring og trivsel i opplæringen.

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en nasjonal, nettbasert spørreundersøkelse som er obligatorisk for elever på 7. og 10. trinn. Her kan elevene gi sin vurdering av skolen anonymt. Hensikten er at elevene skal kunne påvirke sin opplæringssituasjon og si sin mening om forhold som er viktige for å lære og trives. Undersøkelsen gjennomføres hver høst.

Foreldreundersøkelsen

Dette er en nasjonal, nettbasert, frivillig spørreundersøkelse. Her kan foreldre svare på spørsmål om hvordan de oppfatter barnets læringsmiljø i skolen og hvordan samarbeidet mellom skole og hjem fungerer. I Oppegård gjennomføres undersøkelsen hver vår og foreldre til elever på 3., 6. og 9. trinn blir bedt om å svare.

ZERO-undersøkelsen

Hver høst foretas en mobbeundersøkelse blant skolens elever på 3.-7.trinn. Når resultatene foreligger gjennomgås samlet resultat i plenum og hvert trinn får resultatene som gjelder deres egne elever. Resultatene er grunnlag for eventuelle nye tiltak. Resultatene legges videre frem for SU og FAU.