Permisjon og fravær

Når det er forsvarlig, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i enkelttimer og inntil to uker. Foresatte plikter å melde fra om fravær og å søke permisjon ved fravær utover enkelttimer.

Permisjon inntil to uker
Borte lenger enn to uker
Andre trossamfunn
Fravær - dokumenter/udokumentert
Hvordan sende søknaden?
Skjema for søknad om permisjon fra undervisningen

 

Foreldre skal melde skolen ved fravær fra første dag, fortrinnsvis på e-post til kontaktlærerne på trinnet og skolens adminstrasjon før kl. 08.00 om morgenen. Dersom man ikke har mulighet til dette, ringes skolens kontor på tlf. 66 81 32 00. Ved omfattende fravær forventes dokumentasjon fra lege.

Dersom skolen ikke har mottatt melding om fravær og eleven ikke kommer på skolen, kontaktes foreldrene.

Etter søknad fra hjemmet kan skolen gi den enkelte elev permisjon i inntil ti skoledager (Oppl.loven §2-11). Vi gjør oppmerksom på at det er 190 skoledager mot 175 ferie- og fridager i et år, og ber foreldre vurdere nødvendigheten av å søke permisjon fra undervisningen.

Kontaktlærer har ansvar for oppfølging av alt fravær. Langvarig og/eller udokumentert fravær tas opp spesielt med foreldrene.

Fravær som skyldes skolevegring skal umiddelbart etter det er kjent meldes til rektor. Skolen vurderer og iverkstetter tiltak i samarbeid med hjemmet og involverer hjelpeinstanser etter behov.

Alt fravær registreres daglig. Samlet fravær dokumenteres årlig (jf. forskrift til Oppl.lov §3-16).

Permisjon inntil to uker

Rektor kan innvilge enkeltelever permisjon i inntil to uker (10 skoledager) hvis han/hun vurderer dette som forsvarlig (jfr. Opplæringsloven § 2-11). Det må utvises skjønn ved behandling av hver enkelt søknad. Permisjon er derfor ingen rettighet, men vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Søknaden om permisjon skal være skriftlig og sendes skolen. Bruk skjemaet søknad om permisjon. Elever har ikke rett til å få erstattet tapt undervisning pga. permisjon. Foreldrene må selv sørge for at eleven får den nødvendige undervisningen i permisjonstiden.

Borte lenger enn to uker

Søknad om permisjon/fri lenger enn to uker avslås. Dersom foreldrene likevel tar eleven ut av skolen, regnes dette som ulovlig fravær, jfr. Opplæringslovens § 2.1 siste avsnitt.

Hvis elevene skal være borte fra skolen utover 2 uker (mer enn 10 skoledager):

  • Eleven må skrives ut av skolen, foreldrene overtar det fulle ansvaret for elevens opplæring eller undervisningen overføres til annen instans, evt. hjemmeundervisning
  • Brev må sendes til skolen med grunnen til fraværet og hvor og hvordan undervisningen skal foregå

Andre trossamfunn

Elever som tilhører trossamfunn utenfor statskirken, har rett til å være borte fra skolen ved trossamfunnets helligdager. Det kreves at foreldrene sørger for nødvendig undervisning i permisjonstiden.

Det må sendes skriftlig søknad til skolen. Bruk skjemaet søknad om permisjon.  Elever har ikke rett til å få erstattet tapt undervisningstid på grunn av permisjon.


Fravær

Fravær deles i dokumentert og udokumentert fravær.

Dokumentert fravær
Når elever er borte fra skolen på grunn av sykdom, tannlege, begravelse oa., regnes dette som dokumentert fravær hvis det leveres melding fra foresatte eller sykemelding fra lege.
Udokumentert fravær
Når elever er borte fra skolen uten at det leveres melding/søknad fra foresatte, regnes dette som udokumentert fravær.

Hvor sendes søknaden?

Fri enkelttimer for å gå til lege/tannlege eller lignendeBruk meldingsboken eller send e-post til kontaktlærer

Ved søknad om permisjon utover skolens ferie- og fridager: Fyll ut og send/mail skjema til skolens kontor