Om barnehagen

Avdeling Liaveien ble i 1992 overtatt av kommunen fra private eiere. Vi ble da barnehage i to hus med fire avdelinger. Barnehagens fire avdelinger heter Spurvene, Hakkespetten, Dompapen og Kråkene. Kråkene har fast tilhold i Liaveien. Vi er en praksislærerbarnehage med stor pedagogtetthet. Barnehagen er også sertifisert som Grønt Flagg og tema for 2014 er gjenbruk og resirkulering.

De ansatte

Vi vil at de voksne i barnehagen skal ha en anerkjennende væremåte i forhold til både barn og voksne. Anerkjennende kommunikasjon er en måte å være på i samspill med andre mennesker. Vi vil gi barn rett til å ha egne erfaringer og opplevelser. I år har vi fokus på voksenrollen i barnehagen, og ønsker å innføre systematisk bruk av praksisfortellinger i barnehagehverdagen. De ansatte er opptatt av å videreutvikle seg gjennom veiledning i refleksjonsgrupper, personalmøter og utviklingssamtaler, som vi gjennomfører jevnlig gjennom året. Vi har et brukerperspektiv med fokus på barn, foreldre og medarbeidere.

Vårt pedagogiske arbeid

For at barnet skal lykkes, trives og få mange gode venner, legger vi stor vekt på lek i barnehagen. Det er den viktigste aktiviteten for læring og utvikling av barnets sosiale kompetanse.  Vi jobber mye i smågrupper – for da får den voksne mulighet til å samhandle tett med barna – se hver enkelt og støtte barna der de er.

Et viktig satsingsområde for Kolbotn barnehage er musikk og musikkglede. Når barn samhandler i musikkaktiviteter, viser de både glede over å være sammen og gjensynsglede, noe som er et uttrykk for sosial samhørighet.  Barna styrker sine relasjoner som igjen legger til rette for vennskap. Glede kan betraktes både som en forutsetning for, og et resultat av god læring. Det å oppleve at noe er gøy, samt positivt samspill med andre kan betraktes som selve kjernen i tilværelsen og styrke både selvfølelse og livskvalitet.