Fristen for å klage på vedtak er tre uker fra tidspunktet vedtaket regnes å ha kommet fram til deg. Det er nok at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen kan avvises hvis den er for sent. Klagen sendes det orvaltningsorganet i Oppegård kommune som fattet vedtaket.

Formkrav

Klagen må være undertegnet og angi det vedtaket det klages over. I tillegg skal klagen inneholde endringer som ønskes. Klagen bør være begrunnet og inneholde alle opplysninger som har betydning for vurderingen. Klagen skal også inneholde opplysninger til bedømmelse av klagerett og om klagefristen er overholdt. 

Gjennomføring av vedtaket

At vedtaket er påklaget medfører normalt ikke at det gis oppsettende virkning. Det vil si at vedtaket ikke kan gjennomføres straks. Du kan imidlertid anmode kommunen om utsatt gjennomføring av vedtaket i påvente av at klagefristen er ute, eller klagen er endelig avgjort. En avgjørelse om å gi vedtaket utsatt gjennomføring er ikke et enkeltvedtak som kan påklages. Spørsmålet kan likevel bringes inn for overordnet forvaltningsorgan, som kan behandle spørsmålet på selvstendig grunnlag.

Dekning av kostnader 

Vurderer du å klage, kan du søke om å få dekket utgifter til advokatbistand etter reglene for Fritt rettsråd. For Fritt rettsråd gjelder inntekst- og formuesgrenser. Fritt rettsråd gis av privatpraktiserende advokater, som også kan orientere om ordningen. Hvis vedtaket jøres om på bakgrunn av klagen, kan du ha rett til å få dekket vesentlige kostnader, som har vært nødvendige for å få vedtaket endret.

Rett til å se sakens dokumenter

Med de begrensninger som følger av forvaltningslovens §§18 og 19 har du rett til å se dokumentene i saken. du må i tilfelle henvende deg til kommunen. Du kan også få nærmere veiledning om klagerett, saksbehandling og andre regler av betydning. 

Aktuell informasjon

Søknadsskjema