Hva kan du klage på?

Du kan klage på alle typer enkeltvedtak, for eksempel vedtak om

 • byggetillatelser eller avslag
 • ​deling eller seksjonering
 • dispensasjon
 • retting eller opphør av bruk
 • sikring og istandsetting av byggverk og installasjoner
 • sikring av byggeplass
 • opprydding av tomt

Klagefristen er tre uker

Fristen gjelder fra den datoen du mottok vedtaket. Klagen må være postlagt før fristen går ut.

Hvis du ikke har mottatt vedtaket, er fristen tre uker fra du ble kjent med vedtaket eller burde ha skaffet deg kjennskap til vedtaket. 

Kommunen kan i særlige tilfeller forlenge klagefristen. Hvis du ønsker forlenget klagefrist, kan du henvende deg til kommunen og be om det. Dette må du gjøre før klagefristen er utløpt. I henvendelsen må du begrunne hvorfor du trenger mer tid.

Selv om du sender inn klagen for sent, kan vi i noen tilfeller etter en konkret vurdering behandle klagen. I forvaltningsloven kan du lese mer om klagefrist.

Forvaltningslovens bestemmelser

Hvem kan klage?

For at vi skal behandle klagen din, må du være part i saken eller ha rettslig klageinteresse.

 • For at du skal være part i saken, må vedtaket rette seg mot deg eller direkte gjelde deg.

 • For at du skal ha rettslig klageinteresse, må du ha en tilknytning til saken. Du kan også ha en rettslig klageinteresse om du har en viss tilknytning til saken. Dette gjelder naboer, gjenboere, beboere i nærområdet, velforeninger og interesseorganisasjoner hvor saken berører eiendommen fysisk (sol, luft, lys og skolevei) eller økonomisk (konkurranseforhold og verdiforringelse). Om du har rettslig klageinteresse, vurderer vi i hvert enkelt tilfelle.

Slik klager du

Klagen må være skriftlig, og du må levere den til oss som et vanlig brev eller e-post. I klagen må du 

 • skrive at det er en klage
 • skrive hvilket vedtak du klager på, for eksempel saksnummer eller navnet på saken det gjelder
 • skrive hvilket forhold du har til saken, for eksempel at du er nabo eller næringsdrivende i området
 • begrunne hvorfor du klager, og skrive tydelig hva du ønsker vedtaket endret til

Hvis du har ny informasjon som ikke er omtalt i saken, er det viktig at du opplyser om det.

​Klagen må være underskrevet av deg eller din fullmektig, for eksempel en advokat.

Hvis du ber om at gjennomføringen av tiltaket stoppes til klagen er avgjort, må du legge ved en egen begrunnelse for dette (utsatt iverksetting av vedtak).

Hvor sender du klagen?

På e-post

Send klagen til Oppegård kommune.

I posten

Send klagen til:

Oppegård kommune
Bygg og kart

Postboks 510
1411 Kolbotn

Saksbehandlingstid

Vi skal behandle klagen innen åtte uker.

Hvis vi ikke er enige i klagen din, sender vi klagen videre til politisk behandling. Hvis det politiske utvalget heller ikke er enig med deg, sendes klagen videre til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Saksomkostninger og erstatning

I noen tilfeller kan du ha krav på å få dekket saksomkostninger eller erstatning. Hvis du får medhold i klagen, kan du få dekket utgifter som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Se mer i forvaltningsloven § 36.

Relevante lenker

Plan- og bygningsloven § 1-9
Forvaltningsloven
Byggesaksforskriften (SAK10) kapittel 7