Du eller den du gir skriftlig fullmakt, har klagerett. Hvis du ikke har fylt 15 år, kan du ikke klage uten samtykke fra foreldre/foresatte. Foreldre eller foresatte har selvstendig klagerett. Nedenfor finner du en forkortet utgave av forskrift til opplæringsloven om klageretten.

Klagefrist

Klagefristen er ti dager. Den regnes fra det tidspunktet meldingen om vedtaket er kommet frem til deg (eller dine foreldre/foresatte), eller tidspunktet du burde ha gjort deg kjent med karakteren. Hvis du ber om en begrunnelse for karakteren det klages på, gjelder en ny ti-dagersfrist. Den gjelder fra tidspunktet du får begrunnelsen.

Når du ønsker å klage

  • Rådfør deg med faglærer før du klager på standpunkt- eller eksamenskarakterer.
  • Klagen må være skriftlig og inneholde din privatadresse. Klagen må være underskrevet av klageren.
  • I klagen bør du oppgi hvilken karakter du klager på og hvorfor du klager.
  • Lever klagen til rektor på skolen
  • Vær oppmerksom på at klagebehandlingen kan føre til at karakteren blir stående eller blir satt opp – eller at den blir satt ned.

Klage på standpunktkarakter

Du må sende klagen til rektor, som kontakter faglærer for å få en begrunnelse for karakteren. Klagen, begrunnelsen fra faglærer og rektors uttalelse om skolens saksbehandling sendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Fylkesmannen avgjør om du skal få ny vurdering. De sender skriftlig melding om avgjørelsen til din privatadresse med kopi til skolen. Hvis du får ny vurdering, er det rektor og faglærer som gjør dette. Rektor setter endelig karakter. Skolen sender melding om resultatet av den nye vurderingen. Denne avgjørelsen kan du ikke klage på. Skolen gir melding til inntakskontoret for videregående opplæring hvis resultatet blir en ny karakter. Hvis du ikke har fått standpunktkarakter på grunn av stort fravær eller andre særlige grunner, skal du ha fått et skriftlig varsel. Du kan også klage på avgjørelsen om ikke å gi standpunktkarakter.

Klage på karakter i orden eller oppførsel

Du må levere klagen til rektor. Rektor sender klagen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, sammen med egen og kontaktlærers uttalelse. Du får en kopi av uttalelsen. Fylkesmannen avgjør om karakteren skal endres og fastsetter endelig karakter. Både du og skolen får melding om resultatet av klagebehandlingen.

Klage på karakter til skriftlig eksamen

Du har rett til å få se eventuelle retningslinjer, som sensorene bruker i sensureringen. Etter å ha rådført deg med faglærer eller andre med fagkunnskap, bestemmer du deg for om du vil klage. Klagen leveres til rektor. En klagenemnd (tre personer) vurderer besvarelsen og eksamenskarakteren. Mener klagenemnda at karakteren er urimelig, setter de en ny karakter. Du får melding om resultatet av klagebehandlingen fra skolen. Det er Utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen som behandler klagen. De gir melding til inntakskontoret for videregående opplæring hvis karakteren endres.

Klage på karakter i muntlig eksamen

Du kan klage på formelle feil i forbindelse med gjennomføringen av eksamen, hvis du mener dette har betydning for resultatet. Med formelle feil menes feil relatert til retningslinjene for gjennomføringen av muntlig eksamen (se forskrift til Opplæringsloven). Klage på formelle feil sendes til rektor. Fylkesmannen i Oslo og Akershus er klageinstans. Hvis Fylkesmannen mener at klagen er berettiget, skal karakteren annulleres, Du har da rett til å gå opp til ny muntlig eksamen. Hvis du velger å gå opp til ny eksamen, blir prøvefaget trukket på nytt og du får en ny sensor. Hvis klagebehandlingen fører til en annen karakter, skal skolen skrive ut nytt vitnemål. Du må da levere det første vitnemålet tilbake til skolen.