Betalingsavtale

Nedsettelse, ettergivelse og utsettelse av skatt av rimelighetshensyn.

Hovedregelen er at skatter og avgifter skal betales, enten det skjer frivillig eller etter tvangsinnfordring.

Kriterier

 • Skatt med renter og omkostninger lempes etter skattebetalingsloven § 15-1 og forskrift 12. desember 2007
  nr. 1766 (billighetsforskriften) § 1
 • Likning må være foretatt, og det må være ett eller flere konkrete forhold som gir grunn til å få ettergitt skattekravet. Det kan være uforutsette og alvorlige hendelser som for eksempel dødsfall, særlig alvorlig eller langvarig sykdom eller varig invaliditet

Veiledning
Søknaden skal inneholde:

 • Navn
 • Stilling
 • Sivilstand
 • Inntekt (evt. samboers/ ektefelles/ partners inntekt) de siste to årene
 • Antall forsørgede og deres alder
 • Opplysning om skatten er basert på selvangivelse eller skjønnsligning
 • Hvilke krav som søkes ettergitt
 • Opplysning om eventuell sykdom
 • Oppgave over faste utgifter
 • Begrunnelse for søknaden

Alle opplysninger må være dokumentert. Her er søknadsskjemaet.

Søknadsfrist
Søknader behandles fortløpende.

Saksbehandling
Skatteutvalget i regionen (fylkesvis oppnevnte skatteutvalg) avgjør ettergivelse av skatt inntil kr. 200 000. I saker som gjelder beløp over kr. 200 000, avgjør Skattekontoret saken.

Klagemulighet
Du har ingen lovbestemt rett til å klage til et annet forvaltningsorgan. Det kan klages på feil saksbehandling til Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen kan ikke omgjøre vedtaket, men kan gi medhold i at saksbehandlingen har vært feil. I så fall skal saken tilbake til ny behandling i skatteutvalget. Du kan imidlertid søke på nytt hvis du mener at saken ikke har vært tilstrekkelig belyst, eller at situasjonen har endret seg.

Aktuell informasjon
Betalingsutsettelse .. 
Skattebetalingsloven
Skatteetaten
Sivilombudsmannen