Arbeidsgivere

Her finner du informasjon om skattetrekk, arbeidsgiveravgift og lønnsinnberetning. Her omtales også arbeidsgivers plikter i forhold til beregning, innsending av oppgaver, betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift.

Frister for terminoppgaver mm
Arbeidsgiver sender inn terminoppgave (hver andre måned) innen den 15. i forfallsmåneden, dvs. 15. januar, 15. mars osv. Beløpet forfaller til betaling den 15. i forfallsmåneden. Innen 20. januar i året etter inntektsåret, sender arbeidsgiver innberetning av lønns- og trekkoppgaver. Oppgaven viser hva arbeidsgiver skal beregne arbeidsgiveravgift av og hva som er trukket i forskuddstrekk. Trekket skal skje i henhold til de ansattes skattekort.

Betaling skjer til skatteoppkrevers (kemner/ kommunekasserers) bankkonto. Du kan også bruke elektronisk betaling med bruk av KID-nummer. KID-nummer og og kontonummer får du fra Altinn når terminoppgaven er registrert. Du kan også få KID-nummer hos kemneren eller Skatteetaten.

Frister for skatt og arbeidsgiveravgift
Skatt og arbeidsgiveravgift betales etterskuddsvis seks ganger per år med forfall 15. januar, 15. mars osv. Hvis du ikke betaler påløper forsinkelsesrenter fra forfall og til du betaler. For skattetrekk ligger rentesatsen tre prosentsatser over gjeldende sats. Hvis kravet ikke betales frivillig, vil kemneren sette i verk tvangsinnfordring. Da påløper kostnader i henhold til rettsgebyrloven.

Lover og retningslinjer
Arbeidsgiveravgift: Folketrygdloven § 23-2 og § 24-4, skattebetalingsloven kap. 9 og 10 og Skattedirektoratets årlige melding om arbeidsgiveravgift
Skattetrekk: Skattebetalingsloven kap. 5, 9 og 10

Levering av lønns- og trekkoppaver?
Kjøres lønn på et lønnsprogram, kan de fleste levere terminoppgaver og lønns- og trekkoppgaver (LTO) via Altinn direkte fra lønnsprogrammet. Alternativet til papiroppgaver er å levere oppgavene via Altinn manuelt, dvs. at terminoppgavene og lønns- og trekkoppgavene registreres manuelt i Altinn. En fordel ved å levere LTO via Altinn, er at du får årsoppgave/ følgeskriv produsert av Altinn og levert tilbake til portalen. Du får også kemnerkontorets kontonummer og KID-nummer på kvitteringen fra Altinn når du leverer terminoppgaven.

Leverer du LTO via CD-rom, må årsoppgaven/følgeskrivet sendes Kemnerkontoret senest 31. januar.

Endringer
Endringer av terminoppgaver kan nå gjøres via Altinn eller på papir til Kemnerkontoret. Endringer må gjøres på papir ved reduksjon av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. Du kan også ta kontakt med Kemnerkontoret (to dager etter innsendelse) og be kemneren om å slette den innsendte oppgaven. Du kan så sende inn en ny oppgave via Altinn.

Papiroppgaver
Papiroppgaver sendes til Kemneren i Follo, postboks 510, 1411 Kolbotn.

Spørsmål?
Du kan også ringe tlf. 66 81 90 06, hvis du har spørsmål om regelverket for beregning, oppgjør og innberetning av skattetrekk og arbeidsgiveravgift, satser og koder, bokettersyn ol. Be om å få snakke med en saksbehandler hos kemneren.
 

Aktuell informasjon
altinn.no
Arbeidsgiveravgift  
Folketrygdloven
KID-nummer
Rettsgebyrloven
Skattebetalingsloven
Skatteetaten