Lokale lag og organisasjoner tilknyttet friluftslivet i kommunen inviteres med på arbeidet. Prosjektet ledes av Akershus fylkeskommune, og Oslofjorden Friluftsråd er engasjert for å veilede kommunene i arbeidet.

Det er et mål at flest mulig av landets kommuner skal ha kartlagt og verdsatt sine viktigste friluftsområder innen 2018. Kartleggingen vil gi en kartbasert dokumentasjon som viser hvor de viktigste friluftsområdene ligger.

Det er et nasjonalt mål at alle skal ha mulighet til å drive et variert friluftsliv både i nærmiljøet og i naturen for øvrig. For at man skal nå det målet, er det viktig å ivareta et bredt spekter av friluftsområder med ulike kvaliteter slik at friluftområdene fordeles jevn i befolkningen. Friluftsliv er et gode som bidrar til god livskvalitet, bedre folkehelse og en bærekraftig utvikling.

Formålet med kartleggingen

  • Skape forutsigbarhet i arealplanleggingen
  • Sikre at de viktigste friluftsområdene og arealgrunnlaget for mangfoldet av aktiviteter blir ivaretatt
  • Etablere et godt grunnlag for rullering av kommuneplanens arealdel
  • Sikre et godt grunnlag for utarbeidelse av planer for grønnstruktur
  • Sikre et godt grunnlag for utarbeidelse av sti- og løypeplaner
  • Sikre en målrettet forvaltning av friluftsområder

Tid og sted

Møt opp tirsdag 10. mai kl. 18.00 - 20.00 i kommunestyresalen.

Agenda

  • Informasjon om prosjektet v/koordinator Inger Marie Juell-Gulliksen fra Oslofjordens friluftsråd
  • Inndeling i arbeidsgrupper og oppstart av kartleggingsarbeidet

Mer informasjon

Les mer om prosjektet på nettsidene til:

Oslofjordens Friluftsråd  
Akershus fylkeskommune