Vedtaket

  1. Oppegård kommune deltar i etableringen av en større kommune i Follo. Forutsetningen er at det er kommuner Oppegård har grense til eller får grense til gjennom andre deltakende kommuner.
  2. Felles plattform for ny kommune i Follo legges til grunn for etableringen av ny kommune.
  3. Ordfører gis fullmakt til å fremforhandle endringer i plattformen for å tilpasse denne til de deltakende kommunene.
  4. Eventuelle behov for grensejusteringer i Oppegård vurderes etter at kommunene i Follo har truffet vedtak om kommunestruktur i juni 2016. Saken fremlegges for kommunestyret 12. september 2016.
  5. Kommunestyrets vedtak og vedlegg sendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
  6. Rådmannens notat om at kommunene Ski og Oppegård er store nok til å kunne avvikle de fleste interkommunale samarbeid, skal være en del av beslutningsgrunnlaget.

Nordahl (MDG) fremmet følgende  forslag på vegne av MDG, SV og Frp:

Oppegård kommune fortsetter som selvstendig kommune. En samlet vurdering av alle faktorer tilsier at kommunens innbyggere er sikret best tjenester, samfunnsutvikling og lokaldemokrati innenfor dagens kommunegrenser. Dette er også i tråd med hva et flertall av kommunens innbyggere mener.

Dette forslaget fikk 6 stemmer.