Bildetekst: Varaordfører i Oppegård Siv Kaspersen og ordfører i Ski Tuva Moflag var spent på hvilke støytiltak statssekretær Thor Kleppen Sættem kunne legge frem da de møttes på tirsdag. Fagansvarlige fra departementet og de to kommunene deltok også.

- Bakgrunnen for møtet er at vi ønsker å få klarhet i hvilke støyreduserende tiltak det nå legges opp til etter at alle høringsinnspillene er gjennomgått, sier varaordfører i Oppegård, Siv Kaspersen.  - Vi trenger rett og slett en forsikring om at vi blir lyttet til og at våre innspill blir vurdert på en faglig og forsvarlig måte.

Oppegård kommune har vært tydelige i sine krav når det gjelder behov for støyreduserende tiltak ved senteret.

Sammen med Ski-ordfører Tuva Moflag og fagansvarlige fra både Ski og Oppegård, tok Kaspersen med seg statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) og de andre representantene fra departementet på tur i skogen opp mot Grønliåsen bak Tårnåsen skole, som vil ligge tett på det planlagte beredskapssenteret.

Forstår støyfrykten

Statssekretær Sættem forsikret om at alle høringsinnspill nå er gjennomgått og at inntrykket er at de fleste berørte ser behovet for et nasjonalt beredskapssenter, noe han er glad for. Han opplever at støyfaren tidvis er noe overdrevet, samtidig uttrykte han forståelse for støyfrykten.

I sommer har departementet jobbet med flere støyreduserende grep og understreket at de også selv har egeninteresse for støytiltak, med tanke på de mange hundre ansatte som skal jobbe ved senteret.

Vil ikke splitte senteret

Mange har ønsket å flytte deler av senteret ut, som helikopterbase og skytebane. Det er i følge Sættem ikke aktuelt, fordi det er et suksesskriterie for senteret at alle ressurser er samlet. Det er lagt opp til seks helikopterbevegelser daglig og helikoptrene skal fly så skånsomt som mulig bort fra bebyggelsen. Det er også tatt hensyn til støy ved innkjøp av tre nye helikoptre.   

Skytestøy innenfor kommunale støygrenser

På utendørs skytebane vil det gjennomføres en nedbygging og bygging av støyvoller. Standplass skal bygges inn og det vil brukes lyddemping på rundt halvparten av skuddene utendørs. Skytebanen vil altså ikke bygges inn, slik mange har krevd i sine høringssvar.

I lokalene der de skal trene aksjoner i bebygd område (SIBO-bygget), skal det gjøres støyreduserende tiltak i bygningsmassen, i tillegg til støyskjerming.

Med de nye foreslåtte tiltakene vil de fleste støykilder innfri kommunens krav til skytestøy. Unntaket er sprengninger. Det vil være 10-20 eksplosjoner per uke som ikke innfrir lokale krav, men holde seg innenfor nasjonale krav. Når disse vil gjennomføres er ikke klart.

- Føler vi blir lyttet til, men ikke helt fornøyd

Varaordfører i Oppegård kommune, Siv Kaspersen, er glad for de tiltakene som ble lagt frem på møtet, men vil likevel ikke si seg helt fornøyd.

- Vi opplever å ha en god dialog og tiltakene som kom på bordet i dag viser at vi blir tatt på alvor. Samtidig trenger vi å forstå hvordan vår høringsuttalelse vil bli svart ut samlet sett, sier Kaspersen.

 - Det er også svært viktig for oss at de nye støytiltakene fremgår klart i den nye reguleringsplanen.  Ikke minst at reguleringsbestemmelsene er tydelige og at kommunens egne støybestemmelser legges til grunn, legger hun til.

 - At det ikke ble lagt frem støytiltak mot friluftsområder og marka er vi naturligvis ikke tilfreds med, avslutter Kaspersen.

Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) er planmyndighet i saken og skal behandle det endelige forslaget til reguleringsplan.