Forskning viser at barn lærer og utvikler seg best under trygge kår.

Leken viktig

Vårt mål er å skape et levende og trygt miljø for barn, foresatte og ansatte. Trygghet, sosial kompetanse og lek er grunnpilarer i vårt arbeid med barna. Hvert enkelt barn skal føle at vi er genuint opptatt av det. Dette skjer blant annet ved at vi deler barna inn i mindre grupper.  Å styrke barnas evne til empati og øke deres sosiale kompetanse er viktig for at de skal få til godt samspill og god lek. Vi ser på leken som den viktigste aktiviteten i barnehagen.

Vennskap og mobbing

Vi legger vekt på vennskap i barnehagehverdagen for at barn skal etablere positive relasjoner til hverandre. Hvert barn skal få mulighet til å utvikle god selvfølelse, noe som er viktig å ha med seg videre i livet. Vi voksne har ansvar for - og bidrar til å utvikle gode strategier og holdninger som skal sørge for at barna kommer med i lek og samspill ved å være til stede og lytte til hvert enkelt barn.

Språk

For at barn skal kunne delta i lek og samspill må de utvikle god språkforståelse. Vi voksne bidrar til at barn opplever seg sett og hørt gjennom utforsking og rom for å prøve og feile.  Dette er mulig fordi vi er en liten, intim barnehage, der de ansatte har mulighet for å se hva hvert enkelt barn trenger. Det tette samarbeidet bidrar til at barnegruppa  opplever tilhørighet til hele personalgruppen.  

Om barnehagen

Ingierkollen barnehage består av to hus, Kantor med tre avdelinger og Ingieråsen med to avdelinger. Kantor har to etasjer med to avdelinger oppe og en i underetasjen. Barnehagen har et unikt uteområde og fikk nye lekeapparater i 2018. Uteområdet er delt inn i soner, tilpasset barnegruppene og innbyr til god lek og utfoldelse. Vi har også en grillplass som vi benytter jevnlig.

Barnehagens drift, tradisjoner, dagsrytme og ukeplan er godt gjennomarbeidet og dokumentert i barnehagens årsplan. Kom gjerne på besøk for nærmere informasjon.