Målet med reguleringen er å regulere arealer til

  • høydebasseng for drikkevann og brannvann med adkomstvei, parkeringsområde og tekniske bygg, eventuelt i kombinasjon med garderobebygg for idretten
  • sjøledninger for vann og avløp fra Svartskog brygge til Oslo grense
  • inntil seks ilandføringssteder for vann- og avløpsledninger med avløpspumpestasjoner og ventilkamre på strekningen Svartskog brygge til Oslo grense. På fire av stedene vil reguleringsbestemmelsene tillate offentlige toaletter

Planarbeidet vil avklare

  • plassering av høydebasseng, trasé for adkomstvei og ledninger
  • plassering av garderobebygg
  • trase for sjøledninger
  • ilandføring av sjøledninger, plassering av avløpspumpestasjoner og ventilkamre på følgende eiendommer: Ingierstrandveien 2-4, Sandbukta (Ingierstrandveien 22), Ingierstrand Bad (Ingierstrandveien 30), Heidehaugen (Ingierstrandveien 58), Ingierstrandveien 76, parsell av areal av  Ingierstrandveien som grenser til Ingierstrandveien 74 og som er parkeringsareal, Strandskogen brygge (Ingierstrandveien 92),  Bekkenstenstranda (Ingierstrandveien 126).
  • plassering av offentlige toaletter på følgende eiendommer: Sandbukta (Ingierstrandveien 22), Ingierstrand Bad (Ingierstrandveien 30), Heidehaugen (Ingierstrandveien 58), Bekkenstenstranda (Ingierstrandveien 126)

Her finner du dokumentene

Kommunen legger planprogrammet ut til offentlig ettersyn i tråd med plan- og bygningsloven § 12-9. Du kan også se forslag til planprogramsepsjonen på rådhuset og biblioteket i Kolben.

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte UTE ved rådgiver Randi Aamodt, tlf. 66 81 51 28/413 37 230.

Fristen for høringssvar var 5. september 2017