Reguleringen skal legge til rette for en attraktivt bymessig utvikling av området med handel, blokkbebyggelse og rekkehus.

Planen skal ivareta det grønne preget av Skrenten og legge til rette for gode forbindelser for gående, syklende og kollektivtransport både i Skrenten og langs Skiveien.

Her kan du se saken som er lagt ut til offentlig ettersyn.

Alle interesserte er velkommen til møte i kommunestyresalen i:

Oppegård rådhus, onsdag 14. mars 2018 kl. 18.00.