Om legionella

Legionellabakterier finnes i naturen uten at de er noen helsefare. Det er først når bakteriene får gode vekstforhold i tekniske installasjoner og spres til mennesker at det smitter. Bakteriene vokser best ved temperaturer mellom 20 og 50 °C og der det er lite utskifting av vann. Legionellabakterier kan smitte når en puster inn fine, svevende vanndråper (aerosoler) som er forurenset med bakteriene, men Legionella smitter ikke mellom personer.

De vanligste smittekildene er kjøletårn, boblebad og dusjer. Kjøletårn og boblebad har forårsaket flest utbrudd, men dusjer i hjemmene er sannsynligvis den viktigste årsaken til enkelttilfeller av legionærsykdom. Luftfuktere, høytrykksspylere, sprayflasker for dusjing av blomster og klær kan også være smittekilder.

Faren for å bli syk av legionalla er liten. Legionærsykdom kan gi alvorlig lungebetennelse eller Pontiacfeber som gir et mildt influensaliknende sykdomsbilde uten lungebetennelse og trenger vanligvis ikke behandling. Mange som blir smittet med legionellabakterier, utvikler milde eller ingen symptomer. De som er mest utsatt er eldre, røykere og de med nedsatt immunforsvar.

Virkeområde

Forskrift om miljørettet helsevern, kapittel 3a:
Forskriften gjelder for private og offentlige virksomheter og eiendommer som kan spre legionella til omgivelsene, utendørs eller innendørs. Innretninger som omfattes av forskriften er: kjøletårn, luftskrubbere, faste og mobile vaskeanlegg, dusjanlegg, VVS-anlegg i sameier og borettslag, boblebad, klimaanlegg med luftfukting, innendørs befuktningsanlegg og fontener. Forskriften gjelder ikke for private boliger eller fritidseiendommer.

Forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu m..
Forskriften skal hindre legionellasmitte fra boblebad, sanitære anlegg og dusjanlegg som tilgjengelig for allmennheten.

Virksomhetsleders/eiers ansvar

  • Ansvarlig for en virksomhet skal planlegge, bygge, tilrettelegge, drive, og avvikle virksomheten eller eiendommen for å beskytte mot spredning av Legionella  
  • Virksomheter som kan spre legionella skal følge bestemmelsene i Forskrift for miljørettet helsevern.
  • Bassengbadforskriften har egne bestemmelser som skal hindre legionellasmitte fra boblebad.
  • Virksomhetsleder/eier skal sørge for at det utføres internkontroll for å påse at bestemmelsene og kravene i forskriften etterleves.

Kommunens ansvar

Miljørettet helsevern tar i mot meldinger og fører tilsyn for å sikre at kravene i forskriften overholdes.

Anbefalinger

Plan- og bygningsloven med tilhørende bygningsteknisk forskrift gir anbefalinger for å hindre vekst og spredning av Legionella.

Meldeplikt

Virksomheter med kjøletårn eller luftskrubbere

Virksomheter med kjøletårn eller luftskrubbere er pålagt meldingsplikt til kommunen:
- ved første gangs oppstart
- ved vesentlige utvidelse eller endringer
- når det er grunn til å tro at det foreligger alvorlig feil ved kjøletårn eller luftskrubber som kan medføre spredning av legionellasmitte

Virksomheter med kjøletårn eller luftskrubbere er pålagt å legge frem en vurdering av innretningen fra et akkreditert inspeksjonsfirma. Vurderingen skal legges frem i forbindelse med oppstart, vesentlige utvidelser eller endringer og deretter hvert femte år. 

Opplysningsplikt

Eier skal opplyse om helsefarlige forhold.

Virksomhetsleder/eier skal på eget initiativ gi kommunen opplysninger om forhold som åpenbart kan ha negativ innvirkning på helsen.

Dersom det foreligger mistanke om legionella-smitte eller utbrudd, eller kommuneoverlegen varsler om dette, skal det alltid tas prøver av legionella før rengjøring/desinfeksjon av installasjoner som kan være smittekilder.

Kontakt Miljørettet helsevern

Kontaktperson: Rådgiver i miljørettet helsevern
Pb. 510, 1411 Kolbotn
Telefon: 66 81 90 90
E-post: Miljørettet helsevern

Regelverk

Forskrift om miljørettet helsevern  
Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.  

Veiledning

Forebygging av legionellasmitte – en veiledning (Folkehelseinstituttet) 
Folkehelseinstituttets temasider om Legionella  
Legionellainspeksjon – Norsk akkreditering