Årsplan

Her finner du barnehagens årsplan for 2018.

Aktivitetskalender

Se barnehagens aktivitetskalender for 2018.

Årshjul

Alle avdelinger jobber med gjennomgående temaer i henhold til et årshjul. Her finner du årshjulet for 2018.

Månedsskriv

Hver måned får foreldre/foresatte et månedsskriv på e-post. Dette inneholder en evaluering av forrige måned, avdelingens planer for neste måned og annen viktig informasjon. Månedsskrivet lages av personalet på avdelingene ut fra årsplan, årstid og barnegruppens ønsker, sammensetning og behov.

Ukeplan

Avdelingene sender ut ukeplaner til alle foreldre/foresatte på e-post hver uke. Se også overordnet ukeplan for hele barnehagen.

Dagsrytme

Dagsrytmen i den enkelte avdeling varierer ut fra barnegruppens behov, tid på året og ukedag. I år har vi valgt å ha ulik dagsrytme på avdelinger for store og små barn. Alle tidene er veiledende. Se dagsrytmen.

Handlingsplan mot mobbing

Det at barn opplever krenkelser og mobbing er dessverre et betydelig samfunnsproblem. For å motvirke at barn opplever dette er vi opptatt av å arbeide forebyggende. Målet er trygge barn som trives i barnehagen, ikke krenker andre eller opplever krenkende handlinger i fremtiden. Alle voksne rundt barn har et felles ansvar for å være gode rollemodeller, oppdage, stoppe og gjøre noe med krenkende adferd.

Vestliveien barnehage har nulltoleranse for mobbing og har laget en egen handlingsplan mot mobbing.

Grønt flagg

Årets tema er skog.

Vi ble sertifisert som ”Grønt flagg” barnehage i januar 2007. For å beholde sertifiseringen må vi finne et nytt tema hvert år og søke om fornyet sertifisering. Følgende temaer er avsluttet: Avfall og gjenvinning, miljøbevisst og rettferdig forbruk, energi, naturen i nærmiljøet, vann, bevegelse og helse, friluftsliv og gjenbruk gir mindre forbruk, kjøkkenhage og kompostering, kosthold og nyttiggjøring av naturressurser i nærmiljøet, transport og uteliv.

Vi fortsetter å ha fokus på disse temaene: Lære barna om naturen og at det er viktig med god helse, kildesortering, gå tur til gjenvinningsstasjonen og returpunktene, tenke på vårt forbruk av vann og strøm, ha gode rutiner for hygiene og renhold, bli enda flinkere til å ta vare på ting vi har i barnehagen og reparere hvis det er mulig.