Levering og henting

Den viktigste samarbeidsformen er den daglige kontakten med foreldre/foresatte når de leverer og henter barna. Vi vil gjerne vite om forandringer i hjemmet, som kan ha betydning for hvordan vi følger opp barnet. Informasjon fra hjemmet skrives opp i avdelingens morgenrapport. Ved henting forteller personalet om hvordan dagen har vært for barnet. Er det ting som skjer i løpet av dagen som det er viktig at foreldrene får vite, ringer vi foreldrene opp.

Portene skal alltid være låst med kjettingen. Det er kun foresatte og ansatte i barnehagen som har lov til å åpne/stenge portene. Vi vil understreke at ingen barn får gå ut av porten før foresatte følger dem ut. Slipp aldri andres barn ut av porten. I det øyeblikk foresatte har kommet til barnehagen og gjort seg til kjenne for personalet, har de ansvar for sitt barn. Vær nøye med å si fra til avdelingens personale når dere går hjem.

Det er viktig at avdelingen får beskjed hvis andre enn foresatte skal hente barnet i barnehagen. Vi har ikke lov til å sende barnet med andre, uten godkjenning fra foreldre/foresatte.

Foreldresamtaler

Barn som har fått tilbud om plass i barnehagen vår, inviteres sammen med foreldrene til bli kjent-dager hos oss i god tid før oppstart. En av de tre første dagene barnet er i barnehagen setter vi av tid til en uformell samtale. Da kan pedagogisk leder og foreldre/foresatte utveksle nyttig informasjon. Barnehagen inviterer til to foreldresamtaler per barn i løpet av året.Ved behov kan både foreldre og personal be om foreldresamtaler utover dette. Barnehagen samarbeider også med andre instanser i kommunen som kan bistå ved behov, som for eksempel PPT, helsestasjon og barnevern.

Den pedagogiske lederen på hver avdeling har ansvar for å gjennomføre samtalen og alle ansatte på avdelingen er med på forberedelsene. I løpet av samtalen vil vi snakke om hvordan barnet har det i barnehagen, hvordan adferden i barnehagen samsvarer med adferden hjemme, barnets utvikling og hvordan foreldre/foresatte ønsker at vi skal arbeide med deres barn videre. Vi skriver referat fra samtalene som både foresatte og pedagogisk leder signerer. Dere får kopi av referatet.

Informasjonstavler

I alle garderobene er det en informasjonstavle hvor vi henger opp viktige beskjeder. Her er det også planer, dagsrapporter og annen informasjon. Vi oppfordrer foreldre/foresatte til å se på oppslagstavlene når de henter eller følger barnet

Informasjonsskjema 

For å ivareta barna i barnehagen best mulig, ønsker vi at foreldre/foresatte fyller ut et skjema med kontaktinformasjon om hvert enkelt barn. Skjemaet deles ut til alle i august og vi ber både nye og «gamle» foreldre fylle ut skjemaet fordi vi ofte opplever endringer fra år til år. NB! Husk å gi oss beskjed ved endringer av telefonnummer og/eller e-postadresse utover dette.

Sykdom

Barn som er syke, skal være hjemme. Hvis barnet ikke kommer i barnehagen, vil vi ha beskjed så tidlig som mulig med tanke på hvordan vi skal gjennomføre dagen. Generelt bør barnet ha en feberfri dag før det kommer i barnehagen. Ved omgangssyke skal barnet ha vært fri for diaré og oppkast i 48 timer. Grunnen til dette er at slik sykdom smitter ved dråpesmitte og kontakt mellom mennesker. Videre er det allmenntilstanden til barnet som gjelder. Er du usikker på om barnet er friskt nok til en dag i barnehagen, kan du gjerne spørre personalet om råd.

Ved kroniske sykdommer/allergier må foreldre ha med informasjonsbrev fra lege om hvordan vi skal forholde oss til barnet. Det er viktig å vite hva slags medisiner vi skal gi og med hvilken styrke. Foreldrene må underskrive medisineringsskjema, da vi ikke har lov til å gi barna medisiner uten tillatelse.

Arrangementer

Vi ønsker foreldre/foresatte som viser initiativ og engasjement i barnehagens arbeid. I løpet av året har barnehagen flere arrangementer, der vi ønsker at foreldre/foresatte deltar. Ansvaret for disse arrangementene er delt mellom barnehagen og foreldre/FAU. Felles opplegg og åpne samarbeidsformer trygger samholdet mellom hjem og barnehage. Målet med arrangementene er at barna får dele noe av det som skjer i barnehagen med foreldrene. Foreldre/foresatte inviteres til:

  • Høstutstilling i forbindelse med FN-dagen
  • Lucia-frokost om morgenen på Luciadagen, eller en dag nær 13. desember hvis Lucia er i helgen
  • Juletrefest i regi av FAU
  • Påskefrokost på avdelingen en morgen siste uke før påske
  • Dugnad en ettermiddag i april i regi av FAU
  • Brukthandel i regi av FAU
  • Sommerfest i regi av FAU
  • Foreldrekaffe og forestillinger på avdelingene

Foreldremøte

Vi gjennomfører foreldremøte hver høst. Her får dere generell og aktuell informasjon om barnehagen og avdelingens virksomhet.

Foreldrerådet

Alle foreldre/foresatte utgjør barnehagens foreldreråd.

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

På foreldremøtet velges det to foreldrerepresentanter fra hver avdeling. Disse danner Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). FAU har ansvar for ulike sosiale arrangementer gjennom året i barnehagen. FAU har egen forslagskasse på fellesrommet og egen informasjonsplass på tavlene i garderobene.

Barnehagens samarbeidsutvalg (SU)

Foreldrerådet velger to representanter som skal sitte i barnehagens samarbeidsutvalg (SU). I SU sitter også to representanter fra personalet. Virksomhetsleder møter i utvalget med forslags - og talerett. SU skal være et bindeledd mellom foreldrerådet (alle foreldre/foresatte) og personalgruppen. Utvalget skal behandle saker med betydning for barnehagens indre liv, for eksempel årsplanen.