I Haukeliveien barnehage er vi opptatt av både formell og uformell dialog, i tillegg til praktisk tilrettelegging.

Daglig kontakt

Vi bruker ofte begrep som ”bringe- og hentesituasjon”. Dette er arena for uformell og daglig kontakt mellom barnehagen og foreldrene. Vi erfarer at gjensidig tillit og respekt er viktig for god kommunikasjon mellom voksne, og trygghet for barnet. I hverdagen er det viktig med informasjon om barnets nattesøvn, mat, klær og dagsform. Vi oppfordrer foreldrene til å snakke med oss om ting som skjer i familien og som kan ha betydning for barnets trivsel i barnehagen. Det kan være opplevelser som gir grunnlag for gode samtaler og utfordringer familien opplever utenfor barnehagen. Når barnet blir hentet, prøver vi å fortelle litt om hvordan dagen har vært for barnet. Vi har ikke lov til å la andre hente uten godkjenning av foreldrene. Det er derfor viktig at den som henter barnet alltid gir beskjed til en voksen om at barnet går fra barnehagen, og at vi får beskjed hvis andre enn foreldrene skal hente.

Informasjon fra barnehagen

I alle garderobene er det en informasjonsdør, hvor vi skriver viktige beskjeder. Vi etterstreber å gi dere et bilde og en liten tekst om «dagen i dag» fra hver avdeling. Det er et fint utgangspunkt for en samtale med barnet om hvordan dagen i barnehagen har vært. Avdelingene bruker også bildefremviser for å dokumentere hverdagen i barnehagen. Vi oppfordrer foreldre/foresatte til å se på tavlene når de henter eller følger barnet i barnehagen. Barnehagen bruker også e-post som informasjonskanal.

Arrangementer

I løpet av barnehageåret arrangerer vi ulike foreldresammenkomster. Målet er at barna skal få dele noe av det som skjer i barnehagen med foreldrene, samtidig som vi vil legge til rette for et felles møtested for barn, foreldre og personale.

Foreldre/foresatte inviteres til:

  • Høst-grill en ettermiddag i september/oktober
  • Påskefrokost avdelingsvis uken før påske
  • Lucia om morgenen på Lucia dagen, 13. desember
  • Lykteverksted en dag i slutten av november
  • Dugnad en ettermiddag i mai
  • Solsikkefest en ettermiddag i juni

Utstilling_med tekst_848px.jpg

Foreldresamtaler

Vi inviterer til foreldresamtaler minst en gang i året. Avdelingsleder har ansvar for samtalene og vi snakker om hvordan barnet har det i barnehagen, om adferden i barnehagen samsvarer med adferden hjemme, barnets utvikling og hvordan foreldre/foresatte ønsker at vi skal arbeide med deres barn. Foreldrene har også anledning til å be om flere samtaler og veiledning. Barnehagen er opptatt av «tidlig innsats» og å tørre å snakke om det som eventuelt gir oss en uro i barnets utvikling. Barnehagen kan være et kontaktskapende ledd i samarbeid med andre faginstanser dersom det er behov.

Fotografering

I Haukeliveien barnehage har foreldrerådet bestemt hvilken fotograf barnehagen skal gjøre avtaler med. I 2018 har vi avtalt barnehagefotografering med firmaet «Utestemme».  Vi har valgt å dele fotograferingen opp mellom småbarnsavdelinger og storbarnsavdelinger. Våre to storbarnsavdelinger har fotografering i august og småbarnsavdelingene har fotografering i mai. 

For at bildene skal bli gode, er barnas trygghet og tillit til fotografen viktig. Erfaringen vår er at de eldste barna er trygge nok til å delta på fotografering på høsten, mens de yngste trenger litt lengre tid til å bli trygge. Utestemme gjør all fotografering utendørs.

Foreldremøte og Foreldreråd

Barnehagen har foreldremøte hver høst. Alle foreldrene/foresatte til barna i barnehagen utgjør barnehagens Foreldreråd. I juni arrangerer vi et ekstra foreldremøte for foreldre til barn som starter i barnehagen påfølgende høst.

FAU

På foreldremøtet i september velger hver avdeling to foreldrerepresentanter. De danner foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). FAU har ansvar for sosiale arrangementer. De siste årene har dette vært juletrefest og deltakelse på dugnad. FAU står selvfølgelig fritt til å introdusere nye tradisjoner og arrangementer.

Samarbeidsutvalget (SU)

Foreldrerådet velger to representanter som skal være leder og nestleder i utvalget. I SU sitter også to representanter fra personalet. Virksomhetsleder møter i utvalget med forslags- og talerett. SU skal være et bindeledd mellom foreldrerådet (alle foreldre/foresatte i barnehagen) og personalgruppen. Utvalget skal behandle saker med betydning for barnehagens indre liv og saker som påvirker endring i driften.