Nye foreldre kan kontakte styrer med ønske om oppstartsdato. Styrer tar med foreldrenes ønsker, sammen med ferieavvikling og helheten i barnehagen, når hun tildeler oppstartsdato.

Barnegruppene

Når barnehageopptaket er klart, begynner personalet å planlegge neste års barnegrupper. I Gimleveien barnehage er alle avdelingene aldersblandet og de nye barna settes inn slik at det blir best mulig fordeling av kjønn, små og store barn, på avdelingene og fløyene. Foreldrene får mulighet til å komme med ønsker om avdeling/fløy på forhånd, hvis de har barn der fra før eller barnet har venner eller bekjente i barnehagen. Barnehagen prøver å ta vare på foreldrenes ønsker så langt som mulig.

Bemanning

Normen er 3 ansatte per avdeling. Avdelingen har da 18 barn over 3 år, eller 9 barn under 3 år. I vår barnehage har vi utvidet avdelingene med flere barn og har derfor en Pedagogisk leder II pr fløy i tillegg. Avdelingene våre har 16-18 barn avhengig av antall barn over/under 3 år. Det er 7 ansatte pr fløy med 2 avdelinger, 3 pedagoger og 4 fagarbeidere/assistenter.

Aldersinndelte grupper

Barn i ulik alder har ulike behov – derfor deles barna ofte inn etter alder og modning i lek og aktiviteter. De minste på fløyen samles gjerne inne eller ute om formiddagen for lek og aktiviteter. De har da med seg voksen fra egen avdeling, men får samtidig bli kjent med personalet på fløyen og dette skaper trygghet utover egen gruppe. Tilsvarende samles de eldre barna etter alder i grupper for aktiviteter.

Ved oppstart er de større barna ofte på tur eller ute. De eldre barna har større mulighet til å selv velge hvilken avdeling de vil oppholde seg i under frilek på starten og slutten av dagen.

Tilvenning i barnehagen

Å komme til barnehagen for å levere fra seg barnet sitt for første gang, er en sterk opplevelse for de fleste foreldre. Det er ikke minst en stor overgang for barnet.

En god tilvenningstid er derfor viktig både for barn og foreldre. Det er viktig for oss at foreldrene opplever at de overlater barnet sitt i trygge hender. Barnet vil kunne sanse foreldrenes trygghet eller utrygghet og lett kunne gjøre den til sin egen. Tilvenningstiden hvor foreldre er med i barnehagen, er så lang som barn og foreldre trenger.

Barnehagen har utarbeidet en egen plan for de første 5 dagene for tilvenningen av nye barn og en oppstartsplan som gjelder alle barna i barnehagen. Første dag med tilvenning er vanligvis på en tirsdag. De første tilvenningsdagene er da fra tirsdag til og med mandag uken etter.

Du finner planene her: