Besøksadresse: Rådhuset, Kolbotnveien 30, 1410 Kolbotn (etter avtale)
Postadresse: Oppegård kommune, Bestillerkontoret, postboks 510, 1411 Kolbotn
Telefon: 66 81 90 90 (mandag–fredag kl. 08.00–15.30)
(Se direktenummer under hvert område)
Faks: 66 81 91 29
E-post: Bestillerkontoret

Bestillerkontoret tildeler disse tjenestene

 • institusjonsplasser: langtids- og avlastningsopphold, rehabiliterings- og vurderingsopphold
 • dagsenter
 • hjemmesykepleie
 • hverdagsmestring
 • praktisk bistand (hjemmehjelp)
 • brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
 • individuell plan
 • omsorgsboliger og trygdeboliger
 • vederlagsberegning for opphold i institusjon
 • koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering (innebærer blant annet kontakt med sykehusene om pasienter fra Oppegård som trenger kommunale tjenester)
 • trygghetsalarm

Oppegård har institusjonsplasser ved Høyås bo- og rehabiliteringssenter, Bjørkås sykehjem og Greverud sykehjem.

Korttidsopphold

Et korttidsopphold er et tidsavgrenset tilbud for å observere og kartlegge en medisinsk omsorgssituasjon. Det kan være personer som trenger rehabilitering etter sykehusopphold, eller hjemmeboende med behov for støtte en periode. Korttidsplassene har heldøgns bistand.

Langtidsopphold

Langtidsplassene er tilbud om varig opphold i sykehjem med heldøgns bistand. Personer som får dette tilbudet, har så omfattende omsorgsbehov at det ikke er mulig eller forsvarlig å gi nødvendig helsehjelp i hjemmet.

Avlastningsopphold

Avlastningsopphold er en tidsavgrenset avlastning for personer med pårørende som har særlig tyngende omsorgsoppgaver i hjemmet.

Rehabilitering

Vi gir tidsbegrenset døgnopphold til personer med behov for opptrening/rehabilitering. Målet med tilbudet er å gi mulighet til å gjenvinne, bevare eller utvide funksjonsevnen for å fungere i eget hjem. Eksempler på rehabilitering er opptrening av slagpasienter og opptrening etter brudd og operasjoner. For korttid, langtid, avlastning og rehabilitering, kontakt:

Ingrid Hillestad, telefon 66 81 91 79
Grete Bovim Einstabland, telefon 66 81 91 36

Dagsenter

Dagsentrene har åpent alle hverdager. Brukerne søker og får tildelt et antall dager. De får transport til og fra sentrene, mat, trim og sosialt samvær.

Dina Egeberg, telefon 66 81 91 48
Anne Line skeide, telefon 66 81 93 05

Omsorgsboliger

En omsorgsbolig er en tilrettelagt bolig. Dette er ingen institusjon, men beboerens eget hjem. Boligene gir mulighet til å søke om bostøtte. Omsorgsboligene har egen bemanning og ligger i tilknytning til Greverud sykehjem, Bjørkås sykehjem og på Tårnåsen.

Line Ulvedal-Braaten, telefon 66 81 91 62

Trygdeboliger

Trygdeboliger er i hovedsak for trygdede over 60 år, som på grunn av alder, funksjonshemming eller andre grunner har problemer på boligmarkedet. Kommunen har trygdeboliger i Holbergs vei, Toppenhaugen, Kornmoveien og Hareveien.

Hanne Gyberg, telefon 66 81 91 49  

Individuelle planer

Personer med behov for langvarige og koordinerte helse- og/eller sosiale tjenester har rett til en individuell plan. Bestillerkontoret tar imot henvendelser/søknader om individuell plan, sørger for eventuell oppnevning av koordinator og oppstart av planen.

Hanne Gyberg, telefon 66 81 91 49
Line Ulvedal-Braathen, telefon 66 81 91 62

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

BPA er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp til sterkt funksjonshemmede, som trenger hjelp både i og utenfor hjemmet. Det er brukeren selv eller pårørende som er arbeidsleder for assistentene.

Line Ulvedal-Braathen, telefon 66 81 91 62

Praktisk bistand (hjemmehjelp)

Vi gir praktisk bistand til personer, som helt eller delvis er avhengig av hjelp til å klare seg i daglige aktiviteter på grunn av nedsatt funksjonsevne. All hjelp gis etter en individuell vurdering. Praktisk bistand dreier seg om daglig renhold i det enkelte hjem, ikke hovedrengjøring.

Line Ulvedal-Braathen, telefon 66 81 91 62
Hanne Gyberg, telefon 66 81 91 49
Dina Egeberg, telefon 66 81 91 48
Anne Line Skeide, telefon 66 81 93 05

Slik søker du

Send søknaden til Bestillerkontoret. Vi vurderer behovet, fatter vedtak og tildeler tjenester.

Se søknadsskjema  

Hva må du betale for tjenestene?

Kontaktpersoner for beregning av egenandel ved dagsenter og sykehjem:

Marthe Aannestad, telefon 66 81 91 40
Grete Bovim Einstabland, telefon 66 81 91 36

Lurer du på noe? 

Har du spørsmål eller trenger flere opplysninger, kan du ringe Bestillerkontoret. Ønsker du et møte, må du ta kontakt og gjøre en avtale. De ansatte ved Bestillerkontoret har taushetsplikt.