Oppegård har ca. 2 300 registrerte bedrifter, men bare 850 er registrert med ansatte. Halvparten av disse (440) har mellom en og fem ansatte, 170 har mellom fem og ni ansatte og resten (250) har mer enn ti ansatte. Næringsarealene i Oppegård ligger først og fremst på Fløysbonn og Mastemyr. i 2012 ble det vedtatt ny områderegulering for Mastemyr næringspark. Den legger til rette for å bygge ca 200.000 m2 nye næringsarealer. På 3/5 av arealene er andelen lager/industri 80% og på resten er det tillatt 40% lager/industri.
Ny regulering på Rosenholm Campus legger til rette for å bygge 43.000 m2 kontor og tjenesteyting. En ny regulering i Fløysbonn næringspark legger til rette for 8000 m2 detaljhandel og 13.000 m2 plasskrevende varehandel. I en ny områderegulering for Kolbotn sentrum er det lagt til rette for 86.000 m2 handel og næring.

Mange pendlere

Ca. 13 400 sysselsatte bor i kommunen. I underkant av 30 prosent av disse både bor og arbeider her, det vil si ca. 3600 personer. Nesten 7000 arbeider i Oslo og ca. 2 300 pendler til andre kommuner i Akershus. Motsatt er det ca. 4 600 personer som pendler inn til kommunen. Av disse kommer litt under halvparten fra Oslo. De øvrige kommer fra andre kommuner i Akershus og ca. 1 000 personer kommer fra Østfold.

Mål og strategier

Oppegård ønsker å være en næringsvennlig kommune. Vi legger vekt på god dialog samt rask og grundig saksbehandling. Våre mål og strategier er:

 • Flere kunnskapsbaserte bedrifter
 • Flere publikumsrettede og tjenesteytende næringer i Kolbotn sentrum
 • Større private eller offentlige institusjoner innenfor kultur, helse og/eller utdanning
 • Virksomheter som gir lave miljøbelastninger for omgivelsene
 • Legge til rette for flere kunnskapsintensive bedrifter i triangelet Kolbotn sentrum, Rosenholm og Mastemyr næringspark
 • Arbeide aktivt for etablering av større private eller offentlige institusjoner med synergimuligheter i kommunen
 • Konsentrere plasskrevende varehandel på Fløysbonn
 • Bidra til å kanalisere nye større logistikk- og arealkrevende virksomheter til gode arealer utenfor kommunen
 • Legge vekt på kvalitet, særpreg og identitet i arbeidet med å utvikle Oppegård kommune generelt og Kolbotn sentrum spesielt
 • Bruke plan- og bygningsloven aktivt for å bidra til at rett virksomhet kommer på rett plass
 • Legge til rette for god dialog med allerede etablerte bedrifter
 • Bidra med informasjon og veiledning til innbyggere som ønsker å etablere egen bedrift
 • Delta i arbeidet med regional næringsutvikling sammen med Oslo og kommuner i Follo

Mål og strategier for næringspolitikken er nedfelt i kommuneplanen for Oppegård kommune 2011-2022. Ski og Oppegård skal nå bygge en ny kommune sammen, Nordre Follo kommune. Den nye kommunen skal være i drift fra 1. janaur 2020. Både Ski og Oppegård har startet arbeidet med å rullere sine kommuneplaner og målet er et felles plangrunnlag for den nye kommunen.

Miljøsertifisere bedriften?

Mange bedrifter ønsker å dokumentere sitt samfunnsansvar og miljøinnsats. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøsertifisering. Oppegård kommune er med i ordningen og stiller med sertifisør når bedrifter er klare til å bli sertifisert. Har du spørsmål kan du kontakte Samfunnsutvikling på tlf. 66 81 90 90.    

Kontakt oss

Samfunnsutvikling
Telefon: 66 81 90 90
Besøksadresse: Rådhuset, Kolbotnveien 30, 1410 Kolbotn
Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn
E-post: Samfunnsutvikling

Aktuell informajson