Aktuelt nå

Søker entreprenør til samspillsentreprise
Det søkes nå etter entreprenør til en samspillsentreprise for ungdomsskole og idrettshall på Sofiemyr. Det vil si at entreprenør kommer inn tidlig i prosjektet for at man sammen kan finne de beste løsningene, før det inngår kontrakt med totalentreprise. Det er holdt et informasjonsmøte for interesserte leverandører, og frist for innlevering av tilbud er i mars 2019. 

Designkonsept "Terrasse"

Formannskapet vedtok 20. juni 2018 at det jobbes videre med designkonsept 1: "Terrasse".
Dette alternativet er blitt kalt «terrasse» på grunn av sin plassering i terrenget. Alternativet benytter topografien ved Sofiemyr. I dette alternativet ligger kun deler av bygningskroppene oppå hverandre.Les mer om forslaget i sakspapirene til formannskapet 20. juni 2018.

Nyhetsbrev februar 2019: Byggeprosjekt ungdomsskole og idrettshaller på Sofiemyr

Kommunestyrets vedtak

Kommunestyret behandlet saken 12. februar. Her er kommunestyrets vedtak:

  1. Alternativ 1 «kompakt ved skrenten» legges til grunn som primærløsning, med mulighet for å hente ut elementer fra alternativ 2 «delt ved skrenten».
  2. Det valgte konseptet videreføres i den påfølgende forprosjektfasen med konkretisering, uttegning og valg av løsninger knyttet til plassering av bygningsmassen der skolens behov skal prioriteres.
  3. Det utarbeides planer for utvidelse av både hallen og skolen, i begge retninger.

Her kan du lese dokumentene med utredningen som ble lagt frem.

Om prosjektet

Dagens idrettshall/svømmehall og Sofiemyr barneskole skal rives. Det skal bygges ny Sofiemyr barneskole på tomta hvor Fløysbonn skole ligger i dag. Elever som sogner til Hellerasten og Fløysbonn skoler vil bli elever ved den nye ungdomsskolen på Sofiemyr. Kvalitet og god utnyttelse av bygg og uteområder er et viktig mål for prosjektet.

Kommunestyrets behandling av revidert skolebruksplan 2016 - 2030, desember 2018.

Fremdrift

Prosjektet vil anskaffe samspillsentreprenør tidlig i 2019.