Følgende har stemmerett i kommunestyre- og fylkestingvalg i Norge

  • Norske statsborgere.
  • Statsborgere i andre nordiske land (Island, Finland, Sverige og Danmark) som har blitt registrert som bosatt i Norge i folkeregisteret senest 30. juni 2019.
  • Utenlandske statsborgere (unntatt Norden) som har vært registrert bosatt i Norge i folkeregisteret sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

Du må fylle 18 år innen utgangen av valgåret for å kunne stemme. 

For å kunne bruke stemmeretten må du være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.