Dette viser resultatene av en innbyggerundersøkelse Opinion nylig har gjennomført på oppdrag fra kommunen. Et representativt utvalg på tusen personer over 16 år har deltatt i undersøkelsen.

Åpent møte 3. mai

Resultatene ble offentliggjort på et åpent møte i Oppegård rådhus tirsdag ettermiddag. Mange politikere, ansatte og innbyggere hadde møtt opp for å høre Henrik Høidahl fra Opinion.   

Mange er opptatt av kommunereformen

Totalt 45 % av innbyggerne sier at de er opptatt av kommunereformen i svært, eller ganske stor grad. 22 % er lite opptatt av reformen, mens de øvrige svarer «verken eller». Interessen øker med alderen.

Flere kvinner (57 %) enn menn (47 %) mener Oppegård bør fortsette alene, mens flere menn (44 %) enn kvinner (33 %) mener kommunen bør gå sammen med flere kommuner i Follo. Av de som mener at Oppegård bør fortsette alene, er flere i de yngste og eldste aldersgruppene enn de i midten.  

Gode tjenester, effektiv drift og samfunnsutvikling

I valget mellom syv mål for en kommunesammenslåing er det tre mål som peker seg ut: Økt kvalitet på kommunale tjenester (54 %), mer kostnadseffektiv kommunal drift (48 %) og bedre nærings- og samfunnsutvikling (36 %).

Tror en større kommune vil løse oppgaver bedre 

Et flertall av innbyggerne mener en større kommune kan løse flere kommunale oppgaver bedre enn i dag. Unntaket er byggesaksbehandling og muligheten til å påvirke utviklingen i kommunen.

Ønsker «basistjenester» i nærheten 

Innbyggerne mener det er viktig å ha barnehager, skoler, skolefritidsordning, helse-, pleie og omsorgstjenester i nærheten. Det samme gjelder tilbud innenfor kultur, idrett og fritid. Avstanden til rådhuset og de som jobber med byggesaksbehandling er mindre viktig.

Mer informasjon?

Se rapporten fra undersøkelsen.