Detaljreguleringsplan for hotell på Fløysbonn ble førstegangsbehandlet 24. april 2018 i Utvalg for miljø og plan (UMP). Se planområdet på kartet. UMP vedtok å legge planen ut på offentlig ettersyn.

Det kom inn 25 høringssvar og merknader til planforslaget. I høringssvarene var størrelsen på hotellet et tema mange hadde synspunkter på. Fylkesmannen i Oslo og Akershus fremmet innsigelse til planforslaget fordi tiltaket ble vurdert å være en «vesentlig utvidelse av gjeldende plan og formålet hotell og konferanse vil føre til en økning i bilbruk som er i strid med nasjonale forventninger til kommunal planlegging og føringene i klimaforliket».

Forslagsstiller har etter høringen utarbeidet et revidert forslag, der størrelsen på hotellet er betydelig redusert.  I det reviderte planforslaget er det satt nye begrensninger på hva som tillates bygget. Dette er blant annet foreslått gjennom reguleringsbestemmelser:

  • § 5.1: Maksimalt antall hotellrom er redusert fra 200 til 105.
  • § 5.2: Grad av utnytting: Maks tillatt BRA er redusert fra 16000 til 8500 m2.
  • § 5.3: Lamellen med hotellrom tillates med en maksimalt bredde på 20 meter.

Endringene ble drøftet i et dialogmøte med Fylkesmannen og Oppegård kommune den 10. oktober 2018. Oppegård kommune sender nå ut forslag til endringer på en begrenset høring.

Ved en eventuell sluttbehandling av planen vil både de merknadene som kom inn i høringen i sommer, og nye merknader bli behandlet og følge med til politisk behandling.

Her er dokumentene

Du kan også se revidert planforslag i resepsjonen på rådhuset og i biblioteket i Kolben. En modell settes ut i resepsjonen i rådhuset.

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte Samfunnsutvikling på telefon: 66 81 90 90 eller e-post: Samfunnsutvikling.

Du kan si din mening

Du kan sende innspill via Høringssvar her på våre nettsider eller per post til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn. Merk høringssvaret med saksnummer 17/1615.

Fristen for innspill er 7. januar 2019