- Er du pårørende til eldre psykisk utviklingshemmet?

Tiltak og tjenester for funksjonshemmede ønsker å tilrettelegge for en arena for pårørende, med utgangspunkt i aldring og demens hos personer med psykisk utviklingshemming.

Målgruppe for samlingene er pårørende, nærmere definert som foreldre, søsken, nære venner, verge og andre private omsorgspersoner som naturlig bidrar for personer med utviklingshemming. Vi håper samlingene blir en arena for gode diskusjoner og nettverksskapende arbeid.

Blir «evige foreldre»

Mange pårørende opplever et livslangt omsorgsansvar, selv når personen med utviklingshemming flytter hjemmefra. De må ha planen klar for sitt barn juridisk, økonomisk og ikke minst omsorgsmessig.  Man er “evige foreldre”.  En slik påkjenning av omsorgsansvar kan oppleves som ekstra stor der foreldre og barn gjennomgår et parallelt aldringsforløp.

Oversikt over forelesninger/samlinger

  • OBS: 5. september: Lovverk og rettigheter v/ advokat Petter Kramås
    Den første samlingen er på Skogbrynet aktivitetssenter, Sofiemyrvn. 16, 1412 Sofiemyr
  • Onsdag 26. september: Utviklingshemming og demens v/ vernepleier Frode Kibsgård Larsen
  • Onsdag 17. oktober: Utviklingshemning, ernæring, fysisk aktivitet ” v/ klinisk ernæringsfysiolog Marianne Nordstrøm
  • Onsdag 7. november: En søsters opplevelser og erfaringer v/ Elisabeth Aurdal
  • Onsdag 28. november: Cerebral Parese og aldring v/ professor Reidun Birgitta Jahnsen

Alle samlingene, unntatt den første er i kantinen på Oppegård rådhus kl. 18.00 – 21.00.

Påmelding

Har du spørsmål om tilbudet, eller ønsker å melde deg på kan du kontakte tiltaksleder Gyrid Hove, tlf. tlf. 66 89 11 04/ 991 67 376, e-post: Gyrid Hove

- Kurs i mestring av belastning

Ønsker du å bedre din evne til å mestre og regulere belastninger? Kurset er for personer som har behov for og ønsker å bedre sin evne til å mestre belastninger knyttet til arbeidsliv og privatliv. Kurset er basert på kognitiv adferdsterapi og stressteori.

Kurset er ikke ment som terapi, men å gi deltagerne et verktøy og økt kompetanse i å påvirke/ endre egne tankemønstre. Kurset går over ti ganger. Det blir gjennomført en samtale i forkant med alle deltakere før oppstart.

Tidspunkt: Oppstart onsdag 12. september kl. 13.30–16.00

Deretter onsdagene (kl. 13.30–16.00) 19.9, 26,9, 10.10, 17.10, 24.10, 31,10, 7.11, 28.11, og 12.12. 

Sted: Waldemarhøy 2. etg. (Georgs værelse). Waldemarhøyveien 13, 1400 Ski

Kursholder er June Vodahl, Frisklivssentralen Ski og Siri Mathiasen, Friskliv Oppegård

Påmelding

Kursavgift kr 750 betales kontant på første kursøkt. Maks 14 deltakere, minimum 10 deltakere.
Påmelding til: June Vodahl eller tlf. 469 30 490. Oppgi navn, e-post og tlf.

- Pårørendeskolen i Follo

For pårørende til personer med demens. Vi vet at når et familiemedlem rammes a en demenssykdom, får det konsekvenser for pårørende i stor grad. Erfaring har vist at noe av det pårørende etterspør mest er kunnskap om sykdommen og hvordan takle hverdagen.

Kursinnhold

Vårt kurs inneholder; Hva er demens? Kommunikasjon/samhandling. Sorg/tap. Vergefullmakt/fremtidsfullmakt. Praktiske tips/velferdsteknologi.

Kursdager er: 12., 19. og 26. september samt 10. oktober. Det blir samtalegruppe etter foredragene.

Sted, tid og pris

Ås Demenssenter, Tunveien. Ås. Kl. 18.00–21.00.
Pris kr 300.
Påmeldingsfristen er 5. september til Liv Marie Røysum, tlf. 959 39 705, eller e-post, Liv Marie Roysum.

- Har du problemer med å sove?

Vi arrangerer to nye søvnbehandlingsgrupper (Stå Opp-grupper) høsten 2018. Gruppene er åpne for innbyggere i Oppegård og Ski. I 2017 forsket vi på effekten av søvnbehandlingsgruppene. 31 av 33 deltakere fikk redusert plagene sine slik at de ikke lenger har diagnosen insomni.  Behandlingen er krevende, men svært effektiv.

Samlingene

Tilbudet består av seks pluss én samling som er tematisk oppbygd slik at du får stadig mer kunnskap om søvn og gode søvnrutiner, parallelt med at du underveis får kjenne på kroppen hvilke positive virkninger endrede søvnrutiner kan medføre.

Mål

Vi har til hensikt å hjelpe voksne mennesker med søvnproblemer. Du kan godt ha andre utfordringer i tillegg, men disse vil ikke bli vektlagt på samlingene.

Målgruppe

Voksne personer med kroniske søvnvansker eller med en langvarig opplevelse av å ikke sove lenge nok, eller godt nok.

To kurs, når?

Tid: Tirsdag 18. september kl. 14.00–15.30, eller torsdag 11. oktober kl. 08.30-10.00.
Seks uker på rad, og èn oppfølgingssamling 13. november, eller 6. desember.
Sted: Tårnåsen aktivitetssenter, Valhallaveien 62A. Pris: kr 250.

Ta kontakt med Friskliv Oppegård på e-post: Friskliv Oppegård eller tlf. 932 71 617.

- Kurs i mestring av depresjon – KiD

Kurset er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemte eller er deprimerte på en slik måte at det går ut over evnen til å fungere og på kvaliteten på livet.

Tegn på symptomer på dette kan være: Fravær av glede, tilbaketrekking, følelse av å være verdiløs, lite tiltakslyst/initiativ, konsentrasjonsvansker og lignende.

Målet med kurset er:

•          å gjøre graden av nedstemthet/depresjon mindre.

•          å korte ned på varigheten av depresjon.

•          å gjøre de negative følgene av depresjon mindre.

•          å forebygge nye episoder med depresjon.

Praktiske opplysninger

Kurset blir ledet av en godkjent kursleder. Det er åtte til tolv del-takere på hvert kurs. Etter kurset er det to oppfølgingsmøter etter ca. en og to måneder. Kursboka, «Å mestre depresjon», blir brukt aktivt på hele kurset.

Kursdeltakere kan henvises til kurset fra sin fastlege/ behandler, gjennom annen kontakt med helsetjenesten eller egen henvendelse.

Praktisk informasjon

Kurset holdes på Psykisk helsetjeneste, 4 etg. i Kolben på onsdager kl. 17.00–19.30.

Kurset går over ti ganger med oppstart 10. oktober.
Kursavgift er kr 500, som dekker kursmateriell og kaffe/te.
For informasjon og/eller påmelding kan du ta kontakt med psykisk helsetjeneste på tlf. 66 81 50 70.

- «Takk, bare bra»

– et kurs i forebygging og mestring av depresjon for de over 60 år

Kurset er for personer over 60 år som ikke har det så bra. Mange opplever ulike former for tap som for eksempel dårligere helse, miste venner eller famille etc. Dette kan medvirke til tristhet, smerter, indre uro, engstelse eller depresjon. 

Kurset er både for deg som ønsker å forebygge depresjon og for deg som føler deg nedfor og deprimert.

Kurs høsten 2018

Oppstart:  Onsdag 10. oktober, kl. 13.00. Kurset går over åtte ganger

Sted:  Langhus bo- og servicesenter (LBS)
Pris:   kr 500.
Påmelding: E.post til Torgunn Lippestad Dahl, eller tlf. 957 36 437. Det blir gjennomført forsamtale med alle deltakere før oppstart.