Kommuneplanen

Oppegård kommune varsler nå oppstart av arbeidet med kommuneplan for perioden 2018 - 2030. Målet med planarbeidet er å utarbeide et felles plangrunnlag for nye Nordre Follo kommune.

Planprogrammet beskriver blant annet formålet med planarbeidet, planprosessens frister, deltakere, opplegg for medvirkning og hvilke tema det skal jobbes med videre.

Nye lysløyper i Oppegård nord

Målet med reguleringen er å legge til rette for forlengelse av lysløypenettet nordover, knytte sammen Oppegårds lysløypenett med lysløypa på Grønliåsen i Oslo kommune og lysløypenettet i Ski kommune. I tillegg er målet å se på mulighetene for utfartsparkering til lysløypenettet.