Hjemmeundervisning betyr at foreldrene underviser egne barn. Vil du undervise hjemme, må du sende skriftlig melding til kommunen ved rektor. Undervisning av andres barn blir regnet som skolevirksomhet. Det må godkjennes av departementet.

Vilkår

Du må ikke ha formell pedagogisk kompetanse for å drive hjemmeundervisning. Opplæringen må følge gjeldende læreplan og bestemmelser i opplæringsloven med forskrifter. Kommunen har ikke plikt til å holde elevene med lærebøker eller annet undervisningsmateriell. Retten til hjemmeundervisning gir ikke rett til økonomisk kompensasjon. Elever som får hjemmeundervisning, har ikke rett til spesialundervisning. Se opplæringslovens §§ 1-1, 1-3, 2-3 og 2-4.

Tilsyn

Kommunen ved rektor fører tilsyn med hjemmeundervisningen. Kommunen kan også innkalle eleven til spesielle prøver. Hvis tilsyn viser at hjemmeundervisningen ikke oppfyller lovens krav, skal kommunen kreve at barnet begynner på skole.

Retten til å drive hjemmeundervisning er hjemlet i opplæringslovens § 2-1. Se også §§ 2-13 og § 14-3.