TIBIR

TIBIR (tidlig innsats for barn i risikosonen) er et veiledningstilbud til voksne. Vi har som mål å gi hjelp til barn som er i risiko for å utvikle, eller har utviklet atferdsvansker.

Hva er TIBIR?

Det er ikke alltid lett å vite hvordan vi skal møte barn som for eksempel ikke hører etter, som trasser og som kanskje snakker stygt, truer, slår eller sparker. Alle barn kan oppføre seg slik, men hvis denne væremåten blir et mønster som gjentar seg over tid, kan voksne trenge noen å rådføre seg med.

TIBIR består av ulike tilbud rettet mot foreldre og fagpersoner i barnehager og skoler. Målet er å hjelpe familien til å få det bedre sammen.

Tiltakene i TIBIR prioriterer samspillsmønstre som fremmer samarbeid, trivsel og positiv utvikling hos barnet.

De voksne får kunnskap om hvordan de kan møte barnet på en måte som kan snu en uheldig utvikling.

TIBIR legger vekt på å anerkjenne barnets følelser og å bygge gode relasjoner mellom barnet og foreldrene.

Oppegård kommune gir disse TIBIR–tilbudene:

TIBIR–Foreldrerådgivning

Foreldrerådgivning er et korttidstilbud som tar sikte på å hjelpe familier så tidlig som mulig. Målet å finne gode løsninger for familiesamspillet. Gis til foreldre med barn som kan utvikle atferdsproblemer.

Rådgivningen består vanligvis av 4–7 møter, 1 time i uken.

PMTO–Foreldreveiledning

For foreldre som har barn med mer omfattende atferdsvansker, og der samspillet mellom barn og foreldre er vanskelig. Målet å finne gode løsninger for familiesamspillet.

Veiledningen strekker seg over 10–30 møter, 1 time i uken. Tilbudet gir til foreldre som har barn i alderen 4–12 år.

PMTO–Foreldregruppe

Gruppetilbudet er for foreldre med barn som har risiko for å utvikle (eller har utviklet) atferdsvansker.

Kurset strekker seg over 12 uker. Gruppen treffes 2 ½ time, 1 gang i uken.

TIBIR–Konsultasjon for ansatte

Veiledningstilbudet er for ansatte i barnehager og skole/SFO som jobber med barn.

For at din familie skal få riktig tilbud, vil det bli foretatt en kartlegging.

Alle tilbudene er gratis.

Lurer du på om dette er noe for deg?

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål.

PMTO-terapeut/TIBIR-koordinator:
Inger-Johanne Gundersen
Tlf.: 66 81 91 46

PMTO-terapeut:
Ingfrid S. Lorentsen
Tlf.: 66 81 92 45 / 932 38 452

Fakta og mer informasjon

TIBIR er basert på PMTO-metoden (Parent Management Training – Oregon) og prinsipper som er videreutviklet fra denne. PMTO er en velutprøvd og forskningsbasert metode, som har vist seg å ha god effekt. Metoden er utviklet gjennom mer enn 30 år ved Oregon Social Learning Center i USA.

Atferdssenteret er et nasjonalt kompetansesenter som hjelper norske kommuner å innføre TIBIR.

Mer informasjon finner du på www.pmto.no  

Årsrapport TIBIR 2016