Aktivitetetstilbud

Hensikt med tjenesten

Målet med tjenesten er å bidra til meningsfull aktivitet og sosial trening. Aktivitetene kan benyttes av personer som har psykiske helseutfordringer som gir behov for sosial kontakt og stimulering i hverdagen.

Aktivitetene drives med vekt på sosial og fysisk trening, aktivisering og brukermedvirkning.

Kriterier/vilkår

Tildeling vurderes med utgangspunkt i en individuell samtale og kartlegging. Vi legger vekt på evne til å ivareta egenomsorg og helsetilstand. Omfanget avgjøres etter faglig vurdering, og behovet vurderes fortløpende. Vi tar utgangspunkt i at søker helt eller delvis er ute av stand til å ivareta egen psykisk helse.

Hjemmel

Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 3 (§ 3-2 (5)).

Hvem kan få tjenesten?

Personer over 18 år som opplever funksjonstap som følge av psykiske helseproblemer og har behov for meningsfulle aktiviteter og sosial trening

Du må bo eller oppholde deg i kommunen

Tjenesten kan inneholde

Aktivitetene kan endre seg etter ønsker og behov hos de som deltar. Eksempler på aktiviteter er:

  • Turgruppe
  • Kreative gruppe
  • Åpen stue
  • Yoga/avspenning

Betaling

Det tas egenbetaling for mat og på bruk av materialer. Det blir en medlemsavgift i Aktiv på dagtid for å kunne delta på yoga/avspenning.

Hvordan få tjenesten – søknadsprosessen

Søknadsskjema finnes på kommunens nettsider, og i Kolben hos Psykisk helsetjeneste.

  1. Send skriftlig søknad til Psykisk helsetjeneste, postboks 510, 1411 Kolbotn
  2. Ved nye henvendelser sendes vi et foreløpig svar og kaller inn til en kartleggingssamtale innen to uker
  3. Enkeltvedtak fattes ca. 2-4 uker etter kartleggingssamtalen
  4. Søker kan klage på alle vedtak. Informasjon om klageadgang følger det skriftlige vedtaket.

Du kan få hjelp til å fylle ut søknaden.